HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 634.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.11 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

zijn om dit thema uit te werken en te verbeteren,
waardoor gaandeweg een toestand zal kunnen intreden
jl die bevredigend kan genoemd worden.
i De opvoeding en verbetering van jeugdige misdadi-
. gers is, dunkt ons, eene zaak van zooveel gewicht, dat
’ E zij wel waardig is om er de aandacht op te vestigen.
Mochten hoofden van dergelijke inrichtingen, zoo wel
directeuren als directrices, zich tot eene bond vereeni-
‘ gen, en van tüd tot tijd te zamen komen om de be-
langen dezer hoogst gewichtige zaak te bespreken, en
zü erkende deskundigen uitnoodigen om die vergaderin-
, gen bij te wonen, dan zou nog menige wenk ten goede
li kunnen worden gegeven, die tot verbetering van den be-
staanden toestand kon leiden, de belangstelling van het
ik publiek zou worden opgewekt en regeering en volks-
¤ vertegenwoordiging zouden, deugdelijk en bescheiden
. voorgelicht door adviesen van deze bevoegden, wel
" medewerken tot bereiking van het schoone doel ,,ver­
( bcteïzhg en veredelzhg van dan mmsch."
.· Die vereeniging zou zich ook kunnen laten gelegen
liggen aan de toekomst van de jeugdige booswichten,
· en stappen kunnen doen of voorstellen indienen aan
i bevoegden, om zich hun lot meer aan te trekken. Zoo
velen toch komen na hun ontslag terug in eene om-
W geving, die hun tot verderf is en diezelfden hebben
j zich dikwüls gedurende de hechtenis verbeterd. Ik ken
‘ er, die er van overtuigd zijn, dat ongelukkig wor-
den, indien ze weder te huis komen en toch, ~ ze heb- i
ben geen ander uitzicht als weder naar huis terug te gaan.
­~ Welnii, misschien is door algemeene samenwerking
j eene inrichting in het leven te roepen, alwaar de ont-
j slagen gevangene of opvoedeling een dak en brood, maar
l
ä
i