HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 641.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.10 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

·
W1
l ' 27 `
j voorgrond treden; ja zelfs zou hier geen bezwaar bestaan
) tegen den gedwongen arbeid, zooals die thans in de
j opvoedingsgestichten in het algemeen is voorgeschreven.
j Op deze wüze, dunkt mij, dat er meerdere gelegen-
heid zoude bestaan tot het opvoeden en verbeteren van
j door den Staat met dat doel tot zich genomen kinde-
ren, terwül de finantieele lasten niet te zwaar zouden
l . kunnen worden genoemd. - Wat toch het personeel
j aangaat, dit zou kunnen volstaan met een adj.-direc-
, teur aan elk gesticht, bügestaan door eenige lagere
beambten; terwijl de drie gestichten onder het opzicht
E van één directeur konden staan, die tevens de functie
g van adj.-directeur in het gesticht der oudste jongens
j zou kunnen waarnemen. De administratie en de maga-
zijnen van het geheel zouden dan aan dit gesticht kun-
ï nen verbonden worden, zoodat slechts één admini-
g stratief personeel voor de drie gestichten zou noodig
lj wezen, waarvoor bü den tegenwoordigen toestand een j
j dubbel ambtenaarspersoneel gebezigd wordt. Het is bü
eene opvatting als deze dus niet noodig, dat de drie
‘l gestichten over verschillende gedeelten des lands ver-
spreid liggen, maar zelfs is het in het belang der zaak,
wanneer zij, op eenigen afstand van elkaar verwijderd,
toch in elkanders omgeving zijn gelegen. In dat geval
Q is bij een personeel als in Bijlage A vermeld is, het
l toezicht van den directeur, het doen van de noodige
` aanwijzingen en wat nog meer in het belang van een-
; heid en controle wenschelijk is, gemakkelük toe te
H passen en de resultaten van deze wüze van opvoeding
en verbetering zoude m. i. niet uitblijven. Het onder-
wijzend personeel is hierbij aanmerkelijk uitgebreid,
doch dat der geestelijken, geneesheeren en bewaarders
i
E O