HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 624.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

•>
M. 25 M
personeel en er kan te weinig zorg aan de verwaar-
loosden worden besteed. De kleinen gaan mede met de
grooten, hetgeen, inzonderheid bij den arbeid, niet kan
' worden vermeden, en dit werkt hoogst nadeelig op
j beiden. Die een blik heeft geslagen in gevangenissen
' voor jeugdigen en rijks-opvoedingsgestichten, kan we-
ten, dat vooral de onzedelijkheid door de ouderen bij
de jongeren wordt opgewekt, terwijl het maar zelden
plaats heeft, dat dit tusschen de ouderen onderling
geschiedt.
ii De kleinste en jeugdigste misdadigers zün bij den
j arbeid het minst geoefend en behoeven dus daarin het
l meeste onderwijs, maar de ouderen hebben daaraan
j toch ook behoefte en worden dus door de onge0efen­
j den opgehouden. Zoo is er nog veel meer, dat bij sterk
j bevolkte gestichten niet in het belang is van den op-
4 voedeling of jeugdigen gevangene; slechts een zaak
heeft een groot gesticht voor, nl. dat er eèäaheid kan
ä heerschen in de wijze van opvoeding, doch ook hier-
aan is bij splitsing tegemoet te komen.
ti Voor een oogenblik aannemende, dat men de jeug-
dige gevangenen geheel afscheiden wil van de opvoe-
delingen, terwijl de meisjes van zelve onder afzonder-
lük beheer dienen te staan, zullen we onze beschou-
wing verder bepalen bij de zoogen. opvoedelingen en
nemen aan een getal van p. m. 400, zoo als die thans
in twee gestichten (de Kruisberg en Alkmaar) worden _
verpleegd. Deze zijn naar den leeftijd verdeeld als volgt:
beneden de I4 jaren 135, van 14-16 jaar 120 en bo-
ven de 16 jaren 145. `
Het wenschelijkste zou zeker zijn, om niet meer dan
50 jongens in een gesticht te verplegen, maar de groote
9