HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 621.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

0
toeëigenen, ’t welk den eerste toekomt, of vertrouwt
de een den ander niet, denkende, dat hij bekendheid
zal geven aan zaken en feiten aan anderen, dan aan
dengene die daartoe het aangewezen lichaam of de '
aangewezen persoon is, dan houdt van zelve iedere {
vertrouwelijke omgang op, de samenwerking is ver-
broken en de belangen van het geheel worden er door
geschaad. Bestaat echter wederkeerig achting en ver-
trouwen, dan helpt de een den ander in de vervulling
der vaak moeilijke plichten; dan kan er iets waarlijk
goeds worden tot stand gebracht. Het hoofd der inrich· V?
ting, ziende, dat hij gesteund en hem zijn taak aange- j
naam gemaakt wordt, zal zich beijveren om, met ter- l
zijdestelling van al de bezwaren aan zijn moeilüken j
werkkring verbonden, zoo goed mogelijk en met ver- {
trouwen zijn plicht te doen; hij zal daarbü niet alleen j
letten op den dienst der administratie enz. maar voor-
namelijk ook op de zedelijke belangen van de jeugd.
­~ Daartoe toch is noodig lust, ijver en bovenal tevre­ X
denheid; waar die niet aanwezig zijn worden die.be-
langen met voeten getreden en dus is het plicht van ··s
ieder, die daartoe de macht heeft, om aan het bestaan
daarvan tegemoet te komen.
De regelen, in dit opstel aangegeven, zijn gegrond
op de bestaande toestanden, die ik voor mij echter
niet gaarne illusoir zou noemen. Liever wenschte ik
een niet te groot getal kinderen, van ongeveer den-
zelfden leeftüd, in afzonderlijke gestichten opgenomen
te zien. De vereeniging toch van ongeveer 200 kinde-
ren, van verschillenden leeftijd, kan nooit aanleiding
geven tot eene gestrenge degelijke opvoeding en ver-
betering; de arbeid, het toezicht enz. vorderen te veel
9
l