HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 621.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

·
-.... ....
In den laatsten tijd zijn er in sommige dagbladen
stemmen opgegaan tegen het bestaan van commissiën
l van administratie of toezicht, doch te betwüfelen is het
of dit wel stemmen waren van deskundigen ­ Even-
als alles in de wereld zijn vóór en tegen heeft, zoo
zal dit ook wel het geval zijn met bedoelde commis-
siën , maar m. i. helt hier de schaal naar het vóór over.
Als algemeen toezicht op de finantiën en de voeding,
{ als raadgeefster voor den directeur, als zijn steun in
moeilijke gevallen, heeft eene C. v. A. zeker veel
recht van bestaan en kan zij nuttig zün; het komt er
hier echter op aan, dat niet een ieder gekozen wordt
tot lid van een dusdanig bestuur, maar de leden ook
met een goudschaaltje worden gewogen, eveneens als
dit dient te geschieden met het hoofd van het ge-
sticht, ja zelfs met genoegzaam alle ambtenaren bij het
gevangeniswezen. - Is aan dezen eisch voldaan, zoo-
dat de C. v. A. bestaat uit kundige, ervaren en vooral
· eerlijke lieden, en ook het hoofd des gestichts een
man van gelijk kaliber is, dan kan het niet anders of de
· afschaffing der commissie zou zeer te betreuren zijn. ­
- Het is hier even als bij een huwelük, waarbij tus- -
p schen man en vrouw geen onbeperkt vertrouwen bestaat,
` ­­ Zulk een huwelijk kan niet gelukkig zijn; jalousie,
afgunst, verkeerde beoordeelingen van elkander, blijven
niet uit en daarmede worden tevens de belangen van
het geheele gezin geschaad; Waar onderling vertrou-
wen heerscht, daar bestaat ook samenwerking, daar
begrüpen de echtelieden elkander en de vruchten ervan
zullen niet uitblijven. - Welnu, hetzelfde is het geval
met de C. v. A. en het hoofd der Inrichting.
Is de een bevreesd, dat een ander zich het gezag zal
l