HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 612.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

1
­- 22 -`
der veroordeelden verzekerd en zal het getal der blij-
vend geredden niet gering zijn. -- ”
Wanneer wij de hier bedoelde gevangenissen be- l
spreken dan kan het niet anders of ook het beheer
derzelven moet aangeroerd worden. De administratie is
reeds zoo goed geregeld, dat daaromtrent weinig valt
te zeggen; zij zou vereenvoudigd kunnen worden,maar
al wat in ons vaderland op administratief gebied bepaald
is , is nu eenmaal niet eenvoudig. De verhouding echter
tusschen het hoofd der inrichting en de commissie van
administratie is voor verschillende zienswijzen vatbaar, ­
daarom is een enkel woord hierover in eene brochure
niet te onpas.
Zeer zeker is het van het grootste belang dat tus-
schen de C. v. A. en den kommandant, directeur of
directrice der inrichting wedcrzgjdsch ’z1crzf1~0uwe1¢ bestaat,
terwijl zonder dit, samenwerking ten algemeenen nutte,
niet wel doenlijk is. Het hoofd der inrichting verzwijgt
niets voor de C. v. A., en deze op hare beurt, doet '
niets, zonder overleg met eerstgenoemde; zij steunt hem
in de uitoefening van zijn gezag, ook tegenover de ·
beambten, neemt steeds ernstig in overweging hetgeen
de directeur in het belang van onderwijs, orde, tucht
enz. noodig acht, in een woord, helpt hem de goede `
zaak bevorderen; oefent zij hierbij een humaan toezicht
uit op alles wat op voeding, behandeling, opvoeding,
verbetering enz. der kinderen betrekking heeft, dan
kan het niet anders, of beiden werken mede tot bevor-
dering van het welzijn van een groot gedeelte der
jeugdige bevolking van Nederland en tot verkrijging
van ideale gestichten, waarop ons vaderland roem zou
mogen dragen ­-
l