HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 639.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.11 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

..- 21 ....
geregeldheden en ongelukken worden voorkomen, dan
moeten de jongens zich kunnen vermaken met vliegers,
· krijgertje spelen, springen en wat niet al; de meisjes
met touwtjespringen en wat verder voor meisjes ge-
schikt is, opdat zij na afloop allen kunnen zeggen:
we hebben pret gehad. Er moeten oogenblikken zijn
in het leven van den jeugdigen gedetineerde, dat hij
niet denkt aan vroeger leven, aan zijn misdaad, aan
zijn te huis, aan de banden die hem knellen, aan alles
wat hem somber en verdrietig kan stemmen; dan heeft
hij weer nieuwe kracht gegaard, waardoor hij zijn lot
zal weten te dragen, met blümoedige gelatenheid; de
vreugde, al was die kort, heeft hem weer levenslust
geschonken en niets vervreemd een mensch meer van
het kwaad, dan de liefelijke zonnestralen, die zijn le-
venspad beschijnen.
Het genoegen doen aan die jeugdigen, heeft nog
een ander voordeel: In den aanvang heb ik gezegd, dat,
·i naar müne meening, ten hunnen opzichte gestreng moet
worden gehandeld; die zich misdragen, moeten onvoor-
­r waardelijk gevoelig gestraft worden en wanneer nu
daarbij aan de eene zijde de meest mogelüke reclztvczaw
dzïg/zeid wordt in acht genomen en aan den anderen
kant ook genoegen gegund wordt, dan gevoelt die jeug-
dige deugniet, dat zijn bestraffer voor hem geen beul
is, maar hem straft, omdat het zün plicht was dit te
doen. Hij zal zich langzamerhand met dit denkbeeld
vereenzelvigen, hü zal leeren wat rechtvaardigheid is,
spoedig het goede daarvan inzien en zich aangespoord
gevoelen, om ook zelf steeds rechtvaardig te handelen.
- Wordt nu verder de meest mogelijke zorg gedragen
voor de reinheid van het lichaam, dan is de toekomst