HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 604.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.11 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

den door effectieve bewaarders, die fermiteit, ijver,
lust, kracht, begrip van tucht en discipline bezitten
en waaraan men, wat de politie betreft, aan één meer _
heeft dan aan drie ,,bewaarders­werkbazen." Dat hiertoe
oud­onderofücieren, die zich door een voorbeeldig ge-
drag hebben doen kennen, het meest geschikt zijn,
behoeft geen betoog.
Nadat wü het personeel eenigermate hebben bespro-
ken, willen wij onze denkbeelden ontwikkelen over de
verdeeling van den dag, zooals ons die gewenscht
voorkomt, altüd in verband met het systeem ,,opvoe­
den en verbeteren" zoowel van de jeugdige veroordeel-
den, als van de jeugdige booswichten, die, naar het
oordeel van den rechter, zonder oordeel des onder-
scheids hebben gehandeld.
Opstaan en naar bed gaan, overeenkomstig het jaar-
getijde; na de reiniging van lichaam en slaapcel, ont-
bijten en vervolgens bij gedeelten arbeiden , schoolgaan,
spelen, exerceeren, gymnastieseeren enz. enz., alles ,^
nader te regelen, steeds in verband gebracht met de
lichamelijke en zedelijke ontwikkeling, terwijl de noo­ ,7
dige tijd moet worden gelaten voor het gebruiken van
middag- en avondeten.
p Een eerste vereischte is, dat bü alles de grootst
mogelüke orde heerscht; dat dáár, waar met de jeugd
gesproken wordt, het onderhoud steeds getuigt van
de zucht den ambtenaar, om het goede ingang te
doen vinden en, met vermijding van alle overdrijving,
steeds op het bestaan van de verschillende menschelijke
deugden wordt gewezen. Bij de spelen echter moet
men het kind ,,kz`1m"’ laten; indien slechts de noo-
dige bepalingen worden inachtgenomen, waardoor on-