HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 634.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

­I
­­ ....-
man, menschenkennis bezitten, een strenge opvatting
hebben van den dienst, van geen oogluiking willen we-
ten, het gezag en de rechten zijner ondergeschikten
evenzeer handhaven als hij van hun nauwgezette plichts­
vervulling eischt, terwül het een man moet zijn van
een vast en onafhankelijk karakter, die bovendien ge-
noeg eigenliefde bezit, om zijn prestige tegenover een
ieder te handhaven. Hij moet ook met kinderen kunnen
` omgaan, weten onderscheid te maken tusschen feiten, t
die het gevolg zijn van de kindernatuur en tusschen
die, waarvan de oorsprong in een bedorven hart moet
worden gezocht. Of ze zoo te vinden zijn, weet ik
{ niet, maar zeker zullen er zijn, die aan deze eigen-
schappen nabij komen, en hoe meer ze dit doen, hoe
geschikter of ze voor hunne betrekking zijn.
De onder­commandant of onder­directeur, moet hem
in veel evenaren, teneinde in zijn geest werkzaam te ‘
i zijn en hem te kunnen vervangen bij afwezigheid of l V
S ziekte, terwijl dezen ambtenaar bovendien in den regel
I vakkennis niet mag ontbreken, als bijzonder aan.gewe­ {
zen zijnde om den arbeid na te gaan. De verdere _
bureau­ambtenaren hebben bij een goed zedelijk gedrag
i slechts voldoende kennis te hebben van het bureauwerk
I en voor zooverre ze met de kinderen in aanraking kun-
nen komen, mag hun vooral beschaving niet ontbreken.
De keuze voor lagere bearnbten is niet minder van
gewicht. Uit economie worden de bewaarders in den
regel gekozen uit werklieden, omdat dan het mes van
twee kanten kan snijden; maar er wordt te weinig bij
bedacht, dat de werkman, die van den vroegen morgen
tot den laten avond, een go- of 5o­tal kinderen orde-
lijk heeft bezig gehouden en daarbij zelf nog ijverig
‘ I