HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 607.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.07 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

j lt., tt a
K. vri. ·“.tM.,,>
ts
E ­­- 17 -
moet af! en die dus niet kan, zit stil; die er wat van
,` weet, werkt hard en de meester zelf arbeidt het
hardst."
Zie, dat is een methode die allerverderfelükst is en
g niet te vereenigen met de begrippen der IQd° eeuw.
Neen! men moet emderwqls kunnen geven in de ver-
$ schillende ambachten; men kan daarbij zeer goed voor-
ig werpen laten vervaardigen die te pas komen voor het
Rijk, maar men zegge na afloop van het jaar: geef
mü op, wat ge in voorraad hebt, en wü zullen dit in
het belang van ’slands dienst gebruiken. Op die wijze
zal men gelegenheid hebben, om van leerlingen mees-
ters te vormen, waardoor het geluk van velen zal wor-
‘ den bevorderd, terwijl ook ’s lands kas er bij zal win-
nen. Want dit toch staat bij mü vast, dat het eene
uitzondering is, als iemand, die in staat is flink zijn
f brood te verdienen, zich overgeeft aan slechte daden,
i diefstal enz., terwül in den regel armoede de drijfveer
,’* is tot het doen van kwaad.
‘ Uitoefening van het landbouwbedrijf op uitgebreide
I schaal is zeer zeker bü de opvoeding der jeugd aan
te bevelen, als nuttig voor de toekomst en ter bevor-
dering van de gezondheid. Frissche lucht en gepaste
g beweging, wat toch kan gunstiger op het jeugdig indi-
vidu werken, dan deze beiden.
Als men rekening heeft gehouden met hetgeen onder-
; wezen moet worden en met de strekking van dat onder-
1 wijs, dat op elk gebied tot verbetering moet leiden,
p dan komt men aan de keuze der beambten. De eischen
t die aan den kommandant of directeur behooren gesteld
te worden, zijn niet weinige:
Hij moet boven alles zijn een beschaafd en eerlijk
i
i
i