HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 600.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.07 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

_l
­- 16 ­-
baar moeten hun daarvoor de oogen geopend
worden. J
Eenmaal per week dus godsdienstoefening en een- ‘i·
maal godsdienstonderwüs, en bü beide de rechte snaar
aangeroerd , dan bestaat er alle hoop, dat ook dit onder- g
wijs vruchten zal dragen en mede zal werken tot het
vormen van nuttige leden der maatschappü.
En zoo komen wij tot het derde deel van den arbeid, jg
n. l. het onderwijs in de verschillende ambachten. Men
meene niet, dat dit onderwüs vruchtbaar kan zün,
wanneer door eene gevangenis, of een opvoedingsge­
sticht, een bepaalde hoeveelheid werk moet worden ?
afgeleverd, want men stelle zich maar weder de wer- ;
kelijkheid voor. ‘
Men redeneere niet: er zün in dit of dat gesticht
zooveel jongens of meisjes, dus zooveel handen; die
kunnen in zekeren tüd een zeker werk verrichten, "
b.v. gesticht A, met X verpleegden, levert zooveel r
van dit en zooveel van dat, gesticht B een andere ri
kwantiteit enz., maar men houde in het oog, dat de ‘
arbeidskrachten van kinderen niet groot zijn; dat zij na
eenige jaren in het hun aangewezen gesticht te hebben
doorgebracht, dit moeten verlaten als bekwame werk­
lieden, die hun brood kunnen verdienen; dat is een .j
krachtig middel om ze voor ,,recidive" te bewaren. Zü
moeten dus een ambacht leeren, de man die met het
onderwijs belast is, moet niet zelf behoeven te werken, g
maar hij moet leeren, onderwqben, hij moet een werk- 1
man van hen maken. - En dit is niet te doen bij ver-
plichten arbeid; dan wordt door den m,. werkman gewoe·
kert met tüd en kracht, er wordt niet op gelet, of de
leerling mede kan of niet; het parool is: het werk
r
i l
‘ i