HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 627.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.03 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

l
ä
il
‘ ~ IS ·
l een dood voorwerp, dat geen begrip heeft van lijden,
`ï smart of genot en op dien weg voortgaande, is er niets
2 meer, wat hem veredelen kan. Leert men nu den
gg jeugdigen misdadiger de dieren liefhebben, hen ver-
’ zorgen, hun onmisbaarheid op prijs stellen, dan zal
J men, bä de eersten daad van dierenliefde die hij pleegt,
een vonkje liefde bij hem hebben ontstoken, dat aan-
`F gewakkerd, eindelijk een heilig vuur wordt, dat licht
ï en warmte verspreid om hem henen. De jeugdige
mensch zal met zachtere gevoelens bezield worden en
ook zijn evenmensch uit een ander oogpunt gaan
i beschouwen; en werkelijk, een begin van verbetering i
, zal zich spoedig bij hem doen ontwaren, dat een heil-
zamen invloed op zijn volgend leven zal uitoefenen.
We weten het immers allen, de oogenschünlijk minst-
beduidende zaak kan tot groote uitkomsten leiden,
waarom dan niet verspreiding van dat edele beginsel:
dierenlaeschewnzng ?
j Nu komt aan de orde het godsdienstonderwijs. Ook
" hieraan heeft het ,,verloren kind" veel, zeer veel be-
hoefte. Leeraren demverschillende gezindheden zün
dan ook aangewezen om dat onderwijs te geven,maar
wil dit vruchten dragen, och! dat men het dan niet
overdrijve en alweder, als altijd, rekening houde met de
l practijk. Als men het godsdienstonderwijs te hoog
j opvoert, kan men er zeker van zijn, dat de jeug-
dige misdadiger er niets van begrüpt, of het verve-
lend gaat vinden. Laat ons toch bedenken, dat alles,
Wat opgedrongen wordt, niet verteert. De kinderen,
aan wien godsdienstzin moet worden ingeprent, hebben
daarvan meestentüds tehuis niets gehoord; het is een
zaak die hen geheel vreemd is, en geleidelijk en onmerk·

i