HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 622.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.03 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

E
i
il
leervakken op de school tot een minimum bepalen.
Het individu, dat moet worden ontwikkeld en verbeterd,
staat in den regel wetenschappelijk, godsdienstig en zede­
lijk, op zulk een laag peil, dat men waarlijk tevreden moet
zün, als men van den veroordeelden jeugdigen deug­ l
niet een fatsoenlijk werkman maakt, zonder groote ge- V
leerdheid. Lezen, schrüven en rekenen, een weinig
geschiedenis en aardrükskunde van ons land, en tee-
kenen voor den timmerman, deze vakken zijn vol- ï
doende, om hem, niet tot een ,,professor", maar tot
een degelijk en nuttig burgerman te vormen. t
Wie zal mij betwisten, dat het reeds een groot resul- l
taat is, als dit verkregen wordt. Daarom zou ik wen- I
schen, dat in de hier bedoelde gestichten, wat de we-
tenschap betreft, geen andere , dan de genoemde vakken
werden onderwezen. Als nu de onderwijzer zijn roeping
goed opvat en begrüpt, en zijn onderwijs zoodanig in-
richt, dat christelijke en maatschappelüke deugden bij
züne leerlingen worden aangekweekt, dan reeds heeft hij ~
een taak te vervullen, die niet gering doch ook geenszins " ·
ondankbaar is. Mocht _hij daarbij bedenken, dat hij, door
het lezen dienstbaar te maken aan de zaak der dieren-
bescherming, een groot maatschappelijk nut sticht, dan
zullen de resultaten van zijn onderwijs zeer zeker
bevredigend zijn. Ook hier al weder moet men
rekening houden met het individu dat verbeterd j
moet worden; liefde heeft het in den regel niet ge-
kend, zijn hart is met een dikke ruwe korst omgeven
en het eenige wezen, waar hij zich nog boven verheven
acht, is het dier. Zijn ruwheid, zün verdorvenheid,
zün gemis aan gevoel van liefde, zij doen hem dat
dier, als het onder zijn bereik komt, behandelen als