HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 635.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.13 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

den goede voldoend voedsel, frissche lucht en een
_, goede woning, dan zal hij herleven en zich krachtig
Q genoeg gevoelen, om den strüd te aanvaarden tegen
j den duivel, die zich van zijn hart heeft meester ge-
maakt; hij zal zich opgewekt gevoelen ten goede en
de maatschappij uit een liefelijker oogpunt bezien, dan
j hij, die in een kerker zucht en daar leert zijn evenmensch
als een beul in stede van als een redder te beschouwen.
j Deze toch verliest ten eenenmale het vertrouwen in God;
de godsdienst, de bron van al het goede, wordt hem
een onverzoenlijken vüand. De grond, waarop gezaaid
moet worden, verschraalt en de opbrengst, zoo als is
na te gaan, zal uiterst gering zijn.
Ook het betoonen van veel zorg bij de zieken geeft
p zoowel aan den patient als aan züne lotgenooten de
p overtuiging, dat zij als ,,mmsch" worden behandeld en
9 verheft hen in de oogen van zich zelf. Dat hier een
g humaan, doch tevens gestreng geneesheer nuttige
ii diensten kan bewijzen, behoeft geen betoog; van de leer
, der voorgewende ziekten mag zoo iemand wel eene
degelijke studie hebben gemaakt, wil hij niet ge-
fopt worden en onbewust medewerken, dat de jeug-
dige deugnieten zich zelf foppen, door te leeren liegen
en luieren. Ook hier moet dus zuiver rekening worden .
gehouden met het menschelijk bedorven hart en
dient men de grootste voorzichtigheid in acht te
nemen.
Als aan deze twee eischen is voldaan, n.l. goede
woning en goede voeding en verzorging, dan moet
worden gelet op het onderwijs in wetenschappen, gods-
V dienst en ambachten. Om dit te regelen, opdat het
vruchten kan dragen, moet men, m. i. het getal
r