HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 622.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.13 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

lemmerd. - De met kwade gedachten bezielde kinderen
L peinzen zeer zeker hoe zij zich het meest aan zede-
loosheid kunnen overgeven, en dit moet zooveel mo- tij
gelijk worden tegengegaan. Het alcoven­systeem is
p hiertoe een goed middel, maar het is niet het eenige,
H waardoor dit kwaad kan worden beperkt; ook in
werkzalen trachten zij onzedelükheid te plegen, waar-
tegen goed toezicht veel, doch niet alles vermag. Daar-
om wenschte ik die werkplaatsen, welke uit den aard j
van den arbeid hiertoe geschikt zijn, zoodanig in te richten,
dat ieder kind een van zijn lotgenoot afgescheiden
plaats bekwam, die hü niet kon verlaten, zonder door
j den bewaarder of mr.­knecht, die op de zaal is, te wor-
den gezien. Het cellulair­systeem gewüzigd en meer
verzacht toegepast, zou alleen een afdoende maatregel ‘
kunnen genoemd worden. Voorbeelden toch zijn er te H
over dat kinderen, die nog slechts gedeeltelük be- f
dorven waren, bü het opnemen in een gesticht als H,
j hier bedoeld, geheel bedorven werden, ten ge- 3*
volge van gemeenschappelijken omgang met veel _
H slechteren. H
Ook de voeding vereischt veel zorg. Deze behoeft niet {
te zün als in eene restauratie IC kl., maar zij moet toch l
voldoende zün om de natuur, bij de lichamelüke ont- A
H wikkeling van den jeugdigen verdwaalde, te hulp
te komen. Als dwang is er in de practük geen
uitstekender middel, dan onthouding hiervan, wor
korten tyd. De philanthroop, de theoreticus mag dit
,,barbaarsch, onmenschelijk" noemen, de man van onder-
vinding zal toegeven, dat de toepassing der spreuk: ,,als
gij niet werkt, zult gij niet eten” een krachtigen invloed `
ten goede uitoefent op den weerspannige. Maar geef
ë