HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 619.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.10 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

l
­ IO - . ,
gen of meisjes staan, afhangen, of zij al ofniet terecht i
komen.
i Rekening houdende met de te verwerken stof, zul- ii
len wij nu aangeven, hoe, naar onze meening, de i
hierbedoelde deugnieten moeten behandeld worden, om i
i er de resultaten van te verkrügen, die elk waar men- ·
schenvriend zoo gaarne zou zien dat zü opleverden.
Men houde hierbü in het oog, dat dáár, waar van
vrügevige bepalingen sprake is, alleen de toepassing
` bedoeld wordt voor hen, die uit den aard der zaak
daartoe aanleiding geven, hetzü, omdat zij niet tot de
, i meest verwaarloosden, of wel tot hen behooren, wier
oogen door de vroeger aangegeven behandeling zün
jl geopend en voor die vrijgevige bepalingen rüp zijn.
E In algemeenen zin moet opvoeding en onderwijs
j hoofdzaak zijn, terwijl natuurlijk de hygiene niet mag
j worden vergeten, en het aanleeren van een ambacht
if mede plicht is, om den jeugdigen verwaarloosde en M
» schuldige de gelegenheid te geven, om, na zijn ont-
E slag, op eerlüke manier zijn brood te verdienen; hier-
, door zal hij in de meeste gevallen van zelf worden
teruggehouden van veel kwaad, inzonderheid van dief-
stal en bedelarij. Het geld dus, dat daaraan door den i
Staat besteed wordt, levert rente op, want velen zul-
" len niet meer op ’s Rijks rekening gevoed en gekleed
behoeven te worden als recedivisten. _
Neemt men voorts in overweging, dat naar de be-
grippen dezer eeuw, de straf niet moet zün eene wraak-
oefening van de maatschappü op den misdadiger, maar
dat hare strekking moet zijn, verbetemhg van het indi-
vidu, dan is het duidelijk, dat de gevangenissen,vooral
­ voor jeugdigen, en niet recedivisten, niet moeten zün
1