HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 8

JPEG (Deze pagina), 775.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

<~
VT 6
j 1881-1884, doch dit verminderde, doordien hier Werd A H ‘
afgetrokken de bijdrage per kilometer, ad f600 over de
Q vier eerste en f 300 over de vier volgende exploitatie- ­
jaren, door den Staat aan de Maatschappij uittekeeren,
vvegens de lijnen aangelegd ingevolge de vvet van 1875 C p
(art. 42, sub e. der overeenkomst van gg Mei 1876). 1) J"
oorspronläelülêtaar[1deel ï1‘e1`s¥.it1;eeäd aan dràs bläït têoor _
` V3.Il GD 3.8 . B 3.3. SC appl]. SH 3.3.. `
1880 f 1,995,300 ` f 1,995,300
g 1881 » 2,106,000 f 26,797 >> 2,079,200
1882 >> 2,234,000 » 31,429 » 2,202,600
1883 » 1,981,700 » 82,755 >> 1,899,000
1884 » 1,879,000 >> 131,188 » 1,747,800
f 10,196,000 f 9,923,900
of gemiddeld f 2,039,200 of ï f 9,924,000 ä
l Hetgeen de Staat dus uit de opbrengst trok, bedroeg
in de 5 laatste jaren gemiddeld 1,40 °/0 van het aanleg-
kapitaal, dat maar in rekening mocht gebracht worden gl
en niet 0,9 °/0, zooals de heer VAN DER Gons aangeeft. rl
Zelfs -­­ al rekende men de 30 millioen kosten der groote
`lè bruggen mede ­-­, zoo was de opbrengst nog 1,15 °/0 der
I aanlegkosten.
WI Mag men nu verder zeggen dat op de Exploitatie-
maatschappij - vvil zij de beschuldiging ontgaan van
slecht te beheeren - de verplichting rust, het aanleg-
kapitaal 2 O/0 voor den Staat te laten opbrengen?
l Onder de Staatsspoorvveglijnen zijn er, Waarvan de heer
,f vAN DER Gons zelf getuigt:
lf 2d° pagina van zijn opstel: «(De Staat) heeft daarbij
j <<versehillende lijnen opgenomen, die ter nauvvernood de
2 «exploitatiekosten dekken.>>
U ‘) Het is eenigszins zonderling, dat de heer van DER Goris, toch - `
Q zoo vertrouwd met deze, voor een groot deel door hem behandelde, over-
·l eenkomst niet aan dit artikel heeft gedacht.
l li