HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 7

JPEG (Deze pagina), 766.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

I
ä
I 5
I ` ·-en strekking (onder anderen alle havenwerken te Vlissin-
' gen en ’t kanaal door Walcheren j f 15,000,000).
I Na reductie van dit alles krijgt men (met inbegrip der I
I op 30 Juni 1885 nog niet geëxploiteerde lijnen Sneek-
g, Stavoren en Dordrecht-Gorinchem). . . f123,000,000
li Voor de lijnen Breda--Roosendaal en
I Zevenbergen-Esschen ........ » 6,000,000
I Voor de werkplaatsen Zwolle en Tilburg » 1,750,000 r
I Voor kosten van bijzonderen aanleg,
I waarvan met met zekerheid is te zeggen, ‘
‘ ­dat zij eigenlijk niets met spoorwegaanleg
. te maken hadden ......... ï >> 7,000,000 _
Totaal . . f 137,750,000 A
Voeg hierbij de kosten van uitbreidingen
enz. (zie boven) .......... » 7,520,000
Totaal tot en met 30 Juni 1885 der door
den Staat voor aanleg der door de Exploi- I
tatie­maatschappij te exploiteeren lijnen uit- I
gegeven kapitalen (zonder de bruggen). .ïf145,270,000
Het aandeel van den Staat in de opbrengsten was in
5 ~de vijf laatste jaren:
I 1880 .... f 1,883,421 ‘ _
1881 .... >> 1,755,511 ‘
I 1882 .... >> 2,038,321 `
· ’«' 1883 .... >> 1,898,983 "
` 1884 .... » 1,747,844
f 9,924,080 ,
of gemiddeld . . f 1,985,000 I
In werkelijkheid was de verdeeling der ontvangsten
over de verschillende jaren anders. De Staat kreeg n.l. I
over eenige jaren en bloc, wat hü eerst, wegens het
‘ bekende verschil van zienswijze over de vernieuwin_gs- en
reservefondsen, niet had willen aanvaarden. Had hij ieder .
jaar dadelük zijn aandeel ontvangen, zoo ware de ver- I
deeling geweest als hieronder volgt. Bovendien was het
oorspronkelük aandeel van den Staat honger in de jaren