HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 65

JPEG (Deze pagina), 822.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

4 lg
Neemt men al verder aan, dat de Maatschappij voor
nog lager vrachtprijzen vervoert, dan ontvvaart men dat
de Staat ook, doch aanvankelijk weinig, in het verlies 5*-
begint te deelen, doch de dividenden der aandeelhouders if
steeds gevoeliger gedrukt worden. Zoo doet bijv. f 1,200,000
meerdere opbrengst, verkregen in de onderstelling E =
%gàO, een verlies van ruim f 1,200,000 ontstaan en ab- L
sorbeert bij gevolg de op het overige vervoer behaalde
winst geheel; terwijl de Staat dan toch nog f ‘
1 = f 2,240,000 blijft ontvangen, zouden de aandeelhouders
hoegenaamd geen dividend krügen.
` Hierbü zü opgemerkt, dat bij vervoer tegen verlies-
gevende vrachtprijzen het vvinstcüfer al spoedig tot bene- Q
den 5 pCt. dividend daalt, en dan deelt de Maatschappü gj
voor nog veel aanzienlüker deel in het verlies, tot einde- l al
lijk wanneer de winst tot beneden 4; pGt. dividend is
. gedaald, het verlies geheel ten laste der Maatschappij
komt, zooals de heer VAN DER Gons trouwens zelf ver- {pf
meldt in de 1** en 26 der door hem gestelde gevallen. ,
Aan bovenstaande berekeningen zijn nog een aantal
andere toe te voegen, wanneer men zich rekenschap wil 1
geven van de verschillende gevallen, die zich kunnen
voordoen. Het aangevoerde moge volstaan, om aan te h
toonen, dat Wanneer de Maatschappij vervoert tot ver- .»·_E ;
liesgevende vrachtprüzen, het verlies dikvverf alleen door " gt
de aandeelhouders gedragen zal worden, terwijl in die 5,Lj
gevallen, Waarin de Staat ook een deel van het verlies i
draagt, dit deel toch betrekkelijk gering blijft in verhou­ .
ding tot de geldelüke nadeelen die de aandeelhouders
ondervinden. 1
PH. W. VAN DER SLEYDEN.
,Awthem, 12 October 1885.
vv ii
LT,.