HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 60

JPEG (Deze pagina), 813.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

E
F ' Bïjiage 1v.
De voorstanders der tegenwoordige verdeeldheid der
i Nederlandsche Spoorwegen beroepen zich op de theorie
der «drie groote spoorwegen.>>
· Hieromtrent zeide een artikel in het Nieuws van den
Dag van 10 November 1884 zeer juist:
~ «Nu komt Frankrijk meer in de mode en krijgt men
j ·<<de theorie der groote maatschappijen.
«lndien men nu ­-· alvorens op dergelijke theoriën
-«door te phantaseeren 4 eerst eenige cijfers nazag, en -
<<liei`st dan nog eene kaart van Frankrijk daarbij nam, zou
l «men zien, dat de meeste Fransche spoorwegnetten in
<<Parijs beginnende, en in allengs zich verbreedende takken
il «uitloopende, ieder zijn eigen arbeidsveld vindt.
«Hunne beteekenis blijkt uit het volgende staatje, gevende
<<de resultaten in 1882. ·
i _ «Chemin de fer läëlädïeig Lldxçdtdêäiïdärïgdlkïälnï
1 <<du Nord ..... 2216 . . 184.491.000 francs.
·«de l’Est ..... 2598 . . 132.340.000 >>
·«de l’Ouest .... 3090 . . 134393.000 »
i ~«d’Orléans .... 4362 . . 186.376.000 >>
·<<Paris-­Lyon-Médit. 6084 . . 338.551.000 >> `
<<Midi . . ,.... 2344 . . 98.320.000 »
«Totale lengte . 20.694K.ilom.1.074.471.000 frs.
«En welke zijn nu en wat zijn de lengten, de inkomsten
·<< van onze <<groote» maatschappüen?
, <<In 1883, Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatsehappij,
-<<300 kilometer, inkomst 7.055656.- gulden; Nederland-
{ asche Rijnspoorweg-maatschappij, lang 269 kilometer (met
<<inbegrip der beide stoomtrammen) 5.790.386 gulden;
J <<Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, lang
j <<1254 kilometer, inkomst 11.633.191 gulden.
i <<Dus te samen lang 1883 kilometer en inkomsten
ç ·<<24.479.233 gulden , te samen als lengte 3/,, van de kleinste
1 «der Fransche Maatschappijen, en de helft van het inko-
` »men der armste Fransche Maatschappij, terwijl als lig-
<<ging de lijnen der Nederl. spoorwegen geheel dooreen
<<gestrengeld zijn.>> . l