HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 6

JPEG (Deze pagina), 841.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

l
i
lg Dergelijke zonderlinge voorstellingen mogen voorkomen; l
in stukken der Ptegeering (zie bijv. de memorie van toe- {
T; lichting van het wetsontwerp tot bekrachtiging der over- I
eenkomst met de Hollandsche IJzeren Spoorvveg­Maat­ l
schappü, zitting 1875-1876 Bijlage B n°. 5) en dit vindt dg
zijne verklaring in het feit, dat de Staat geen lcapitaals- 1
ï rekening kent, doch de schrijver van het hier behandelde i
artikel had als hoofd eener industriëele onderneming eene·
dergelijke ketterij niet moeten naschrijven.
De juiste voorstelling zou Wezen, dat men de kosten van· I
buitengewone herstellingen (wegens onvolledige constructie)
Ii, bracht ten laste der jaarlijksche winst- en verliesrekening van r
den Staat. Deze er eene dergelijke rekening niet op na-
houdende, zou er zich vvel iets voor laten zeggen met
` deze schadepost de oorspronkelijke rlcenlegkosten te be-
zvvaren. De kosten van uitbreiding en de verstrekte
i materialen behooren zeer zeker op die rekening. ‘
gl Uit dien hoofde zouden de aanlegkosten der Staats--
spoorwegen, voorzooverre die bü de Maatschappij tot
Y; Exploitatie van Staatsspoorvvegen in exploitatie zijn, moe-
ten oerineerclercl worden: (Zie bovenaangehaalde bijlage): l
ll van af 1863-1874 met . . . f 1,101,000 ,
ç van af 1875-1884 met . . . >>6,420,700 1
x_ Samen . . f 7,522,000 I
Zou het echter billijk zijn overigens de aanlegkosten , -«
1; der door de Exploitatiemaatschappij beheerde Staatsspoor-
Qi wegen, aan te nemen op f190.000.000, zooals de heer
vAN DER Goes dit doet?
ig Waarom inoesl de Staat tot aanleg voor eigene rekening
der spoorvvegen besluiten? `
il Omdat geene enkele particuliere maatschappij o. a. met
Y eenige mogelijkheid de groote bruggen zou hebben kunnen _
betalen.
, Die bruggen komen in de 190 millioen van den heer
"Y VAN nina Goes voor met 1 f 30,600,000
. Verder het kanaal van Zuid­Beveland j f5,300,000.,
Dan vveder de zoogenaamde vverken van bijzonderen aard
`I