HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 55

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

E
g Jllaatscliappü tot Exploitatie van Staatsspnnrwegen. Bijlage I.
j Arnannrue Anemranun Drnnsr. _ j
NO. 233. UTRECHT, 16 Februari 1882. ‘
t
­ In de zitting van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dd. 28 Januari ll. i
werd door Uwe Excellentie aan den Heer vAr~xNAA1uE1~: var: Enimns, naar aan- l
g leiding van door hem gemaakte opmerkingen omtrent de kosten der in aanbouw
l, zijnde Staatsspoorwegen 0 a. geantwoord:
l ,, ........... het zal den geachten afgevaardigde niet onbekend zijn, dat
g ,,de Regeering gebonden is door de voorwaarden, waarop de Maatschappij tot Ex-
‘_ ,,ploitatie van Staatsspoorw egen de exploitatie der verschillende lijnen op zich neemt.
,,De nieuwe lijnen moeten naar dezelfde regelen gemaakt zijn als de vroegere."
Wij veroorloven ons Uwe Excellentie, naar aanleiding van dit antwoord op-
temerken, dat nimmer aan de Maatschappij is voorgesteld om bij gemeen
overleg tot een goedkooper aanleg te besluiten, ware dit het geval geweest, dan
zoude de Maatschappij waarschijnlijk hetzelfde verklaren wat zij nu nog doet,
dat naar onze meening op enkele lijnen, in de wet van 10 November 1875
(Staatsblad no. 205) opgenomen, geen verkeer te wachten is, dat de hooge
‘ uitgaven wettigt, welke de aanleg dier lijnen vordert,blijkens de mededeelingen `
l vervat in Uwer Excellentie’s Memorie van Antwoord op het voorloopig Verslag
[ der Commissie van Rapporteurs der Eerste Kamer, inzake het ontwerp van wet
tot vaststelling der begroeting van uitgaven voor den aanleg van Staatsspoor­
wegen, dienst 1882.
Wij hebben hier inzonderheid het oog op de lijn van Stavoren naar Leeu-
warden en op die van Groningen naar Delfzijl.
Wij vermeenen dat op die lijnen nimmer een verkeer zal zijn, gelijk aan
’ dat der hoofdlijnen, maar integendeel een vervoer aan welke behoeften een
E 1ocaal­spoorweg zou kunnen tegemoet komen.
Ofschoon wij hoogen prijs stellen op handhaving van het beginsel neêrgelegd
in de eerste alinea van Art. 7 onzer Overeenkomst met den Staat, vermeenen
E wij, dat zoowel aan bouw als exploitatie der bovengenoemde lijnen, minder
[ hooge eischen moeten gesteld worden, dan aan die der eigenlijke hoofdlijnen.
l Wij hebben daarom de eer Uwe Exeellentie te verklaren, dat wij er genoegen
l_ mede nemen, wanneer bij den aanleg dier wegen gehandeld wordt als of ’t locaal-
T spoorwegen gold, wat natuurlijk niet uitsluit, dat de constructie deugdelijk en
, ‘ met goede materialen geschiedt. Misschien is in deze richting nog wel te be- l
zuinigen en zijn wij zeer gaarne bereid daartoe medetewerken.
Daarentegen zouden wij dan wensehen van Uwe Excellentie de verzekering
te ontvangen, dat de Regeering er genoegen mede neemt, dat de lijnen van
Stavoren naar Leeuwarden en van Groningen naar Delfzijl als locaalspoorwegen
geëxploiteerd worden.
li Aan De Directeur­Generaal, _
l· Ziyne Excellentieden Minister van Waterstaat, (Get.) W. VROLIK. Q
Handel en Ivyverheid.
ir Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid.
il NO. sa.
jl Arnannrive Warnnsraar B. E
Bmhi °P *‘°‘§à§";gg, YQQG Fm`- *88% l ’s GRAVENHAGE, es Februari 1882.
betr. uitvoering Spoorwegwet
November 1875. _
Blijkens het verhandelde in de zitting van de Eerste Kamer der Staten-
j Generaal, van 28 Januari j.l., was niet de bedoeling aftewijken van de be-
jl palingen der wet van 10 November 1875 (Staatsblad n°. 205), aangezien,
In zooals daarbij werd opgemerkt, dat reeds in 1879 het oogenblik was voorbij-
gegaan om daarin verandering te brengen. _
Met verwijzing naar art. 7 der met Uwe Maatschappij gesloten overeenkomst,
‘ geef ik te kennen, dat de wet van November 1875 moet gehandhaafd worden
I en deze spoorwegen dus ook moeten voldoen aan wat daarvoor met Uwe Maat-
5 schagpij is overeengekomen.
_ Aan De Minister van W uterstaat, Handel eu Näverlteid ,
l aden Heer Di1·ecteu1·­Generaul der Maatsc/mppä (Get.) G. J. G. KLERCK.
E toe Exploitatie van Staatsspoorwegen.
E
O
I