HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 53

JPEG (Deze pagina), 805.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

l l
·
{ 51
Handelszaken B. premiën reis- en verblijfkosten
l der agenten ............ >> 7.299
of te zamen. . . f 11.263
En de heer VAN DER GOES weet verder uit de statuten
-der Exploitatie­Maatschappij, dat 15 °/0, van hetgeen uit
de zuivere Winst meer beschikbaar is dan 4 1/, 0/,, over
het maatschappelijk kapitaal, ten bate komt der ambte-
naren. ·
Dit bedroeg over 1882 f 23,702, 1883 f 12,250, over
1884 f 1,524. Zou men nu denken, dat de ambtenaren
uit louter lichtzinnigheid een dergelijke bate zouden laten
J te loor gaan?
, Het systeem om de ambtenaren geldelijk te betrekken bij
de resultaten der exploitatie, steeds meer en meer bij de
E Maatschappij toegepast, is de ware remedie tegen het veld
l winnen van stellingen, als door den heer vAN DER GoEs i
geheel gratuit verondersteld worden bij de Maatschappij
te bestaan. ‘
J
i
Uit bovenstaande wederleggingen zal blijken, dat de heer ,
VAN DER GOES zich door zijne spreekwoordelijke vlugheid
liet medeslepen tot een te haastig oordeelen - schrijven -
veroordeelen.
=‘ Dit is zeer jammer, want er zijn in ons land, buiten
de eigenlijke spoorwegmannen, niet veel personen, die
,_ van spoorwegzaken ondervinding hebben. De heer vAN
. DER GOES kan dus, door zijne vrije uren te besteden aan
bestudeering en ontleding der jaarverslagen der maat- ,
, schappijen, een nuttig werk verrichten. Laat ons hopen,
er dan geen omstandigheden zullen zijn, die hem zullen
verleiden, dit weder met zulk eene overhaasting te doen,
als waarvan deze arbeid de sporen draagt. De reden
, voor dezen spoed is niet zoo dadelijk te vatten, omdat de
5 verslagen van de Hollandsche IJzeren S poorweg­Maatschappij p
en die der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor- l