HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 52

JPEG (Deze pagina), 871.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

. j«
F
50 {
spoorweg­1naatschappij nog tien percent winst op, dat wil ,
zeggen bij eene ontvangst van 10 gulden, waren de
, exploitatie­uitgaven slechts 9 gulden.
I Dan heeft de Exploitatiewnaatschappij, indien zü dit zelfde
· vervoer over een zelfden afstand voor denzelfden prijs aan-
nam, al 10 °/0 verlies, omdat de Staat onmiddellijk twee
gulden preleveerde.
I En dit is juist de groote fout der overeenkomst van
ä Mei isve.
, De tweede stelling van den heer vAN DER Gons, dat de
l ambtenaren der Maatschappij maar onbezorgd de uitgaven
zouden opdrijven: «de Staat is er toch voor */5 goed J
<<voor!» deed zich werkelijk aan oppervlakkig de zaken .
besohouvvende lieden voor, en had dus een gevaar kunnen
zijn. Ik moet erkennen, dat ik haar wel eens bij de Maat-
schappij hoorde opperen, doch ik haast mij er bij te l
zeggen: dit is lang geleden, en het geschiedde niet door
een der hoofdambtenaren, thans nog bij haar in dienst.
O. a. om te waken tegen een insluipen van dergelijke rede- 5
neeringen bij het personeel, zün in de laatste jaren zeer g
uitgebreide premiestelsels ingevoerd, waardoor het eigen- 1 .
belang van het personeel ten zeerste wordt betrokken zoowel I
bij ontwikkeling van het vervoer - als bij zuinig beheer. j
Sommige vinden zelfs bijna hun geheele betaling uit
dergelijke premiën, met name onze handelsagenten.
Tegen de verleiding te ver te gaan en vervoer tot el/cen
prijs aan te nemen, wordt gewaakt door gestelde limieten , °
die niet mogen overschreden worden dan met schriftelüke
machtiging van den Directeur­Generaal. ..
Dat het premie­systeem inwerkt ­- dit had de heer ‘
vAN DER Goias door eene zorgvuldige vergelijking der uit-
gaven kunnen zien. ~
In 1884 vindt hij onder verschillende hoofden van re- I
kening te samen aan premiën ...... f 131.407 "
. (Reis en verblijfkosten der agenten inbegrepen.)
In 1879 bedroegen deze posten: i
n°. 10 jaarlijksche premiën ....... nihil.
bij Mouvement premiën en gratificatien toen B. 27 f 3.964 jj