HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 51

JPEG (Deze pagina), 877.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

_ j j j j ,_ jj ,, , op ,__ N____M_,_____,__,_.._,._i. _.__,.---,-___- . we ‘-..-...-.-..... .-s..;..-....;»~~­­~m
l 49 _
i De heer vA_N DER GoEs komt herhaaldelijk met twee
,, stellingen voor den dag.
5 _ <<De Staat betaalt vier­vijfde van alle geldverspilling
. <<der Exploitatie-Maatschappij, deze kan dus gemakkelijk
«de concurrentie met ’s lands penningen voeren.>>
En de tweede; eigenlijk hiermede een geheel makende: _
<<Bij de Maatschappij is alle prikkel tot zuinig beheer
«weggenomen, omdat de Staat toch ’*/5 van enz. enz.»
Toen de heer VAN DER GoEs eenigen tijd na het ver- j
schijnen van zijn opstel in de Nieuwe Ptotterd. Courant
met zijn iameuse formule voor den dag kwam, om de
eerste stelling te bewijzen, heeft de heer VAN DER
· SLEIJDEN met behulp van de eigen formule van den heer
vAN DER GOEs, hem aangetoond, dat de Maatschappij tot
u Exploitatie van Staatsspoorwegen veel meer wordt getroffen
door <<geldverspilling» dan de Staat, en dus deze redenee-
ring hopelijk voor goed begraven. (Bijlage V.)
Het beweren, dat de Exploitatie-Maatschappij veel ge- j
makkelijker kan concurreeren dan eenige andere Maatschappij:
«omdat zij geene rente van de aanlegkosten behoeft te u .
1 betalen>> is al even onjuist.
Integendeel, door de bepaling dat de Maatschappij van
al hare bruto-ontvangsten dadelijk 20 % aan den Staat ,
moet afdragen, is zij in veel ongzmstiger omstandigheden
j dan eenige andere Maatschappij.
i Gesteld een vervoer over een zekeren afstand, aange- v
. v~ nomen voor tien gulden, levert der Nederlandsche Rijn-
i
! "" iili _" .
i in 1871 afzonderlijk werden genoteerd, is voor de drie eerstgenoemde
jaren ondersteld, dat de verhouding tusschen ontvangsten en,exploitatie­ ,
kosten op de Luik­Limburgsche lijnen dezelfde was, als over het geheele net.
Deze onderstelling is te gunstig, omdat de exploitatie dier lijnen 0. a.
i _` wegens het ongunstig alignement kostbaarder is, dan op de andere door
de Maatschappij geëxploiteerde wegen.
_ Een ander meer recent voorbeeld geeft de brochure, ,,Een stoomtram­
weg op Java tusschen Sarnarang en Joana" waar op blz. 11 aan de j
toekomstige aandeelhouders 10 0/0 over het noodig geacht kapitaal wordt j
‘ voorspeld, terwijl in werkelijkheid over 1883 20/0 en in 1884 3'/2 O/0
dividend werd uitgekeerd.
4