HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 50

JPEG (Deze pagina), 866.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

,­-­ ­­­­.....·«­­­..­...­­...­­.~ -­.«­­. `. ..-.. . . . . ,, V _ _ ,,,n__`_,,_,______,_,, __,_____, _ H __ _, _ ,_ _ __`>_ {__ ­ · ·
48 `
opkoopen der aandeelen van de Nederlandsche Centraal 1
Spoorweg­maatschappij door de Nederlandsche Rijnspoor­ ,
weg­maatsohappij is eene eerste proeve van veramerikani­
seering. p "
Maar wie heeft die met alle macht bestreden?
De Ex ploitatie-Maatschapp ij .
En wie vindt daarom allen steun bij de Nederlandsche
Regeering?
" De Exploitatie­Maatschappij7 ­- Herlees daarop de ge-
schiedenis Amersfoort-Kesteren.
Neen. - Daarentegen ziet de Nederlandsche Rijnspoor-
weg-maatschappij, met de grootste voorkomendheid, haar
verlangen om eene, eerst in 1898 afloopende concessie. .
tusschentijds verlengd te zien, door diezelfde Regeering
ingewilligd, waardoor 0. a. de geldelijk zeer onereuse ‘
. gevolgen van haren Amerikaanschen aankoop zullen goed
gemaakt worden - door den goedwilligen Staat der 0
Nederlanden!
De heer VAN DER Gons voortgaande op de hocus pocus
der f 2200 per kilometer aandeel voor den Staat, goochelt `
nu verder eene schoone toekomst voor, waarin de Staats- i
i spoorwegen vijf millioen per jaar voor de schatkist zullen
opleveren. -
Ik hoop dat de belastingschuldigen nog maar niet te
veel hierop zullen rekenen ’). ­ j
..1*-...- 1
_ _ ‘) Het ,,profeteeren" is altijd eene zeer gevaarlijke zaak, en het verwen- · , M ;-
dert mij den heer VAN DER Gons hier weder in te zien vervallen, na de j
reeds daaromtrent door hem in zijne naaste omgeving opgedane ervaring. i
Wij herinneren 0. a. aan de brochure van wijlen den heer F. DE BRoUwnR i
VAN H0enNDoRr, getiteld: ,,Een woord aan de Aandeelhouders van de `
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen," ’s Gravenhage 1867;
waar op blz. 20 als de verliezen vermoedelijk op de exploitatie der Luik-
Limburgsche lijnen te lijden worden opgegeven: in 1868 f 160,131,32, in j
1869 f 107,651,67, in 1870 f 78,155,06 en in 1871 f602,77,terwijl over ' ­.
1872 eene winst van f 85,24i8,4Ae werd voorgespiegeld. De waarheid is,
‘ dat de Maatschappij in genoemde jaren op de exploitatie dier lijnen verloor ­
respectievelijk: f172,333, f178,000, f150,162, f 200,808 en f2ét6,963.
Bij bepaling dezer cijfers zijn de exploitatiekosten over l871 en 1872 _
ontleend aan de jaarverslagen der Maatschappij. Daar deze uitgaven eerst