HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 5

JPEG (Deze pagina), 679.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

`|
zd
. ii
l
al i
’<¤
Qi
jl
4
i
In het Octobernummer jl. van de Economist komt een
artikel voor, getiteld: «de Stcmtsspoorwegon en de schat-
lczIst>> van de hand van den heer H. VAN DER GOEs. l
,, Dit artikel moet het slecht behoor der Staatsspoorwogen
door de beide exploitanten: de Holl. IJzeren Spoorweg-
maatschappij en de Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
N spoorwegen duidelijk aan het licht brengen.
. Om nu de ongunstige iinanoiëele resultaten goed te doen
sproken, worden eerst de kosten van aanleg aangegeven-
dan de ontvangsten voor den Staat, daarvan afgetrokken `
Ai. de uitgaven voor den Staat wegens buitengewone her-
stellingen, uitbreiding en voltooiing, - om ten slotte tot
· de conclusie te komen:
<<Feitelijk heeft dus de Staat nagenoeg niets uit zijne l
«spoorwegen genoten. Zulk een resultaat heeft zeker de I
«grootste pessimist in ’1859 niet kunnen voorzien.>> “
Zeker had die pessimist zulks moeielijk kunnen doen. .
. Eerstens omdat die moeielük den aanleg van het door de
j wet van 1875 geschapen derde réseau kon bevroeden -
l en tweedens, omdat die pessimist wel niet in de groote
i fout zou vervallen zijn kosten van uitbreiding ~ dus ka- l
pitcw;Zs­uitgaven - te gaan aftrekken van jaarlyksche ­
ontvangsten.
C