HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 47

JPEG (Deze pagina), 861.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

"x,­,Ql dit ` iii ii i i t --­
i
E
4. 45
j opgezegd werd, kwam er nog een rijtuig Amsterdam--
· Utrecht-Bosch bij ­ waarvan het geheel noodeloos
medeslepen weder een last was - die echter ter Wille
li der lieve vrede aanvaard werd, door die zoo <<ontzettend
l _ lastige en onaangename» Exploitatie-Maatschappijl
Amusant is het echter, dat de heer VAN DER GoEs op
, pag. 29 van zijn artikel, al is het bovendien nog ten
‘ onrechte, der Maatschappij verwijt doorgaande rijtuigen
op te helien, welke juist eene der hoofdoorzaken zijn van
; de slechte bezetting der treinen en de te zware samen-
j stelling daarvan, die, op bladz. 20, der Maatschappij zoo
streng tot fout worden aangerekend.
l Even vermakelijk is het: <<opheffen der sinds jaren be-
[ staande aansluitingen tot groot ongerief der reizigers.»
ï Dit zal waarschijnlijk moeten duiden op het voorbijrijden
aan de Lunetten, van de via Hilversum gedurende de
Amsterdamsche tentoonstelling gerequireerde 8.8. treinen.
Als de heer vAN DER Goes de dienstregeling dier treinen p
,= had nagegaan, zoo zou hij hebben gezien deze, op eene
_ uitzondering na, geene aansluiting aan den Nederlandschen
· Rijnspoorweg zouden gevonden hebben! En zeer natuur-
, " lijk, want zij waren oorspronkelijk, boven en behalve de
ofücieele door de Regeering vastgestelde dienstregeling , A
door de Maatschappij ingelegd. De Nederlandsche Rijn-
spoorweg­Maatschappij profiteerde echter zeer handig van
het minder gelukkig geredigeerde protocol van 3 Sep- .
tember 1874 en beurde met genoegen de boete, waartoe
»jJ _ï_l__
ij andere, waarin wij haar ter wille waren, resumeerde de Minister van
i Waterstaat Handel en Nijverheid in de zitting van 16 Mei 1884 als volgt:
,,Het kan zijn, dat de iinanciëele betrekking tusschen de Exploitatie-
j ` ,,maatschappij leidt tot de veronderstelling, dat hij (de Minister van Water- ’
`, ,,staat, Handel en Nijverheid) geneigd is over te hellen naar de zijde der
,,Exploitatie-maatschappij. Moest hy zyn persoonlü/: gevoelen name/ceurig
l it ,,wegen, het kon zijn, dat hij ten slotte neiging bespeurde om te hellen
', in ,,naar ·het noordelijkste bestuur (de Hollandsche IJzeren Spoorweg-maat-
" • schappij.)
J Nu, de sinds dien gevoerde of beter gezegd niet gevoerde onderhan-
, delingen over Amersfoort-­Kesteren, hebben het volslagenste bewijs dier
voorliefde geleverd.
O