HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 46

JPEG (Deze pagina), 857.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

` "ra. ~ ..j E .
n
44 i
j bij den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
en vroeg Hem of Z. E. er veel prüs op stelde, dat de zaak {
in orde kwam. Hij zeide mij van ja, waarop ik Hem be- '
loofde dat ik mün uiterste best zou doen.
Op de vergadering ontstond weldra een weinig verkwik- ll
kende discussie tusschen de vertegenwoordigers van de 1 ·
Nederlandsche Rünspoorweg­ en Hollandsche IJzeren
Spoorweg·Maatschappijen. Beiden achtten hunne finan- ;
oieele belangen schrikkelük geschaad, door het al of niet
doorloopen van eenig rijtuig. Toen wij zoowat anderhalf uur
tüd hiermede hadden verspild, zonder een stap verder te f
komen, vroeg ik: «of de heeren nu wel het geldelijk belang !
wisten waarover zü kibbelden‘?» - Dit bleek niet het geval
te zijn. Ik bewees hun uit bij voorbaat opgemaakte staten, i
dat al ging het geheele bewuste verkeer verloren, dit wel
f 800 ’s jaars uitmaakte en deze stelde ik ter dispositie, I
indien de heeren met dat· geld nu ook hunne verdere pre-
tensien in den zak wilden steken. En nu konden de
strüders zich niet langer serieux houden - en was de
zaak uit 1). Wel verre dat het doorloopen van rijtuigen i`
1) Het is voor een juiste waardeering der toestanden niet onaardig hier
te laten volgen, hoe of de Raad van Toezicht, in zijn verslag over 1883, ` ·
van deze onderhandelingen spreekt: i
,,Als moüef voor het opheffen der doorgaande rijtuigen ook over Rot- ‘
,,terda1n, gaf de Directeur-Generaal der Maatschappij tot Exploitatie van
,,Staatsspoorwegen op zijne verphchting om, na de arbitrale uitspraak ··.'
,,van 1 Juli 1883, in zake het geschil over de uitlegging der overeenkomsten
,,van 22 Juni 1871, aan de Hollandsche IJzeren Spoorweg­maatscl1appij I?
,,niets toe staan, wat ook niet aan de Nederlandsche Rijnsp00rweg­ [H
,,maatschapp1j werd gegeven of kon gegeven worden." _’~
,,DaargeZateri de juistheid dezer bewering, 8) meenden bij de ver- "j
,,schillende partijen te moeten aandringen op nadere onderhandelingem Il
,,ten einde aan dezen toestand, die voor het reizend publiek onhoudbaar p
,,was, een einde te maken. Die onderhandelingen hadden evenwel geen _
,,gunstig resultaat tot dat in eene bespreking met bestumders der Maat- ‘
,,schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, en van de ·H0llandsche j gt
,,IJzeren­ en Nederlandsche Rijnspoorweg-maatschappij, welke op 10 De- I
,,cember ten onzen bureele werd gehouden, eene regeling is getroffen enz." , gn
n De erkentelijkheid der Regeering voor dit geval, en voor zoo vele •
·) Wij eursiveeren. i
O