HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 45

JPEG (Deze pagina), 894.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

f
j, 43
is ingeroepen wegens gewelddadig verzet tegen een inlhet algemeen belang 8
noodige spoorwegaansluiting!
j, Wij zijn dus allengs gekomen tot Amerikaansche toestanden, waaraan het r
Y wensehelijk is zoo spoedig mogelijk een einde te maken.
_l Het tafereel hier opgehangen, is inderdaad zeer akelig.
Is het echter waar?
De «e11ké1e kilometers>> meer belang, die de Staatsspoor-
j wegen zouden hebben bij het leiden van het verkeer van
Amsterdam met Zeeland, Engeland, België en Frankrijk i
via Utrecht, in plaats van via Rotterdam, zijn er liefst 56 ·
t. w. 58 kilometers bij vervoer over Rotterdam tegen 114
bij vervoer over Utrecht.
j Indien bedoeld verkeer in 1884 geheel over Utrecht ,
j ware geleid geworden, dan had de meerdere opbrengst _
voor de Staatsspoorwegen bedragen aan personenverkeer
f 52822,99 of 54 pOt., aan goederenvervoer f 37212,08 of
l 58 pCt. dus te zamen f 90,000.
l Doch niettegenstaande dit grooter belang der Staatsspoor­
, wegen bij de route via Utrecht, werd er via Rotterdam -geen ~
enkel doorgaand rijtuig opgeheven. Wat de heer VAN DER
I Gons daaromtrent mededeelt, is even volslagen onjuist, als
'.· zijne verdere berichten over geweigerde wagens enz. enz.
j Wat was wel het geval?
,, Tegen den winter van 1883 was de verhouding der ‘
' Exploitatie-Maatschappij, juist door de onvereenigbare pre-
V tensiën der aansluitende banen zoo volkomen onmogelijk j
geworden, dat zij ten einde geene processen te krijgen, A
gj over de beide routes Rotterdam en Utrecht de doorgaande
li rijtuigen moest opzeggen. De pas verloren arbitrage tegen-
lj over de Nederlandsche Rijnspoorweg­Maatschappij ­- uit-
ii vloeisel der onduidelijke redactie van het boven aange-
‘ haalde protocol van 3 September 1874 - was wel geschikt l
l om der Exploitatie-Maatschappij voorzichtigheid voor te
schrijven. De Maatschappij tot Exploitatie van Staats- ­
_; , spoorwegen was echter geheel bereid te onderhandelen
ä over eene nadere regeling - mits de beide andere partijen
" zich eerst geliefden te verstaan. Eene conferentie werd j
belegd door den Raad van Toezicht op 10 December 1883 ‘
te ’s Hage. Alvorens daarheen te gaan liep ik even aan
l
O