HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 44

JPEG (Deze pagina), 857.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

é
§ 1
‘ 12 j,
mcclebeheeren, zooals de heer vAN DER GoEs schijnt te lt
willen, juist volkomen strijdig zou zijn met de geheele
, overeenkomst van ä Mei 18767 l·
De heer vAN DER Goes doet een verhaal over de: «in
‘ raadselachtigen nevel gehulde voordeelen>> der nieuwe .1
regeling voor het station Maliebaan, waardoor volgens hem
° der Maatschappij f 50,000 ’s jaars nadeel wordt toege-
bracht. j,
‘ Het spijt mij te moeten erkennen, (iets waarop door
v mij ook zeer speciaal de aandacht van Commissarissen der 1
Maatschappij destijds is gevestigd) dat de nieuwe regeling
een jaarlijksch otter van 20 a 25 (niet 50) mille kost.
En dat deze nieuwe regeling desniettegenstaande werd l
ingevoerd, dit danken wij aan de boven aangehaalde l
zinsneden uit het oude, o. a. door den heer VAN DER Goris ,
afgesloten, procesverbaal van 8 Sept. 1874.
De Maatschappij moest zich een belangrijk offer ge- 1
‘ troosten, om vrij te komen van onderling niet te rijmen 0
verbindtenissen. j
Maar bovendien bevat de nieuwe overeenkomst regelingen,
noodig geworden door toenmaals aanhangige onderhan­ j
delingen. ·‘
In de trefiende slotperioden van het opstel in de j
i Economist, vinden wij: V
Wat vroeger zoo hevig en niet ten onrechte aan de Ned. Rijnspoorweg- ,,3.
maatschappij werd verweten zien wij thans weder op onze Staatsbanen in
praktijk gebracht. Ter wille van eenige kilometers meer vracht, worden
V over de natuurlijke route in belangrijke verkeeren doorgaande rijtuigen pj
opgeheven en mogelijke versnelling in den loop der treinen tegengehouden. jj
, Om dezelfde reden kwam de voor het postverkeer naar België en Frankrijk l
, zoo belangrijke nachtaansluiting niet tot stand. Wederom hooren wij ‘
klagen, dat voor het goederenvervoer over sommige richtingen, wagens
1 ‘ worden geweigerd, of het verkeer door opzettelijke vertraging en onnoodige
j overlading bemoeilijkt. Niet lang geleden werden, in strijd met aange-
Q ‘ gene overeenkomsten, sinds jaren bestaande aansluitingen tot groot ongerief " ‘
, der reizigers opgeheven en moest daarenboven de schatkist */5 betalen van ,
` de schadevergoeding wegens die onrechtmatige daad bij arbitrale uitspraak `
r toegewezen. En voor weinig weken moest zelfs de sterke arm worden
l
2
Q