HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 41

JPEG (Deze pagina), 836.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

O ‘ Y
39
‘ l
jj Maar al mocht afdoende verbetering vooreerst niet zijn te verkrijgen, l
l zoo is het 0. i. toch zeer wel mogelijk aan de schatkist een eenigszins meer
j geëvenredigd aandeel in de ontvangsten der Staatsspoorwegen te bezorgen.
l Voorloopig zou men zich tevreden moeten stellen om dat aandeel, dat in
_, 1884 lot op f1600 per kilometer Staatsspoorweg was gedaald, weder op Q
het cijfer van 1879, namelijk i 2200 te brengen; dit zou eene vermeer­ 1
T dering geven van 6 ton ’s jaars, zoodat het aandeel van den Staat op
2.4 millioen komt.
. Men mag den Heer vAN nee Goes niet verwijten, dat -
I hij alleen critiseert en geen middel tot verbetering aan- ;.
l geeft. En hoe eenvoudig is-dat middel! - Het ei van E
Columbus. 3
·_ Men neemt een net lang 1025 kilometer, men voegt .
l er 34 0/,, nieuwe kilometers bij, die voor het meerendeel .
_ eenige honderden guldens verlies per lnlorneter opleveren-
E maar zoo’n bagatel hindert niets - men zegt eenvoudig
. aan de Exploitatiamaatschappij: en nu moet het geheel l
J toch nog evenveel Winst per kilometer opbrengen als j
l vroeger ­- en daarmede is de zaak kant en klaar! Ook
j, de wetenschap, dat het oude net, even als alle spoorwegen,
~2' den terugslag van het algemeen malaise ondervindt en dus, Y
E al ware het totaal als lengte onveranderd gebleven, toch
1 al geen f 2200 per kilometer meer voor den Staat zou
i opleveren - ook dit behoeft niemand te weerhouden. in
l Als men het toch maar voor het commandeeren heeft! i
Ik wil wel bekennen dat toen ik dit gedeelte van het i
jl opstel van den heer VAN DER Goes las, ik niet wist waar- gl
over mij meer te verwonderen: over de lichtvaardigheid van 5
gl den schrijver, dan over het feit dat een zoo ernstig tijd-
` schrift als de Economist haar kolommen leende tot het .
nederschrijven van zulke hocus pocus.
De heer vAN nee Goes gaat voort: ;
lt Dit resultaat is in enkele jaren te bereiken; daartoe behoeven de uit- al
L gaven niet meer dan tot op ongeveer 50 pCt. te worden ingekrompen, _
{ hetgeen blijkens de ervaring zoo hier te lande als elders zeer wel mogelijk is. I
; Boven toonde wij uitvoerig aan, hoe weinig het scher­ *
l
l