HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 40

JPEG (Deze pagina), 812.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

0
- 38 `
kenen van allerlei verklaringen achter elkander, zonder
contraditoir verhoor, dan zoude gebleken zijn, dat die · l
klachten tegen de Exploitatie­maatschappij zich laten terug- ,!
_ brengen tot: cet animal est bien méchant, quand on
l’attaque - il se défend. "
Gelooft werkelijk iemand, dat in die geheele vervoer- T
l Wereld, niets dan onschuldige schapen verkeeren, en
slechts een wolf, die booze Exploitatie-maatschappij? l
Den dag, dat de Exploitatie­maatschappij , die niet is de ‘
i wolf, maar de trouwe waakhond voor het algemeen be- .
lang, zal gedwongen worden dien rol te laten varen, zal Q
men - doch een weinig laat - zonderling ontwaken uit E
den droom der liefelijke schapenidylle.
De heer VAN DER Goes, vervolgt: i
Is het mogelijk tot eene betere regeling te komen? Op dit oogen-
blik vermoedelijk niet: de overeenkomst met de Maatschappij kan eerst ­ ‘
[ tegen 1897 1) worden opgezegd, zoodat alleen bij minnelijke schikking tot J
j eene herziening er van kan worden besloten, en dat daartoe tegenwoordig
A weinig uitzicht bestaat, öekoeft niet nader te worden aangetoond.
l Waarom zou er geene minnelijke schikking kunnen ge- *l'
i troffen worden tot eene herziening der overeenkomst? E
j Over de beginselen eener herziening bestond tusschen de gi
l vorige Regeering en onze Maatschappij al reeds overeen- ,
[ stemming. Deze Regeering verklaarde op de toen aange- ip
nomen grondslagen niet te willen voortgaan, doch gat"
ofücieus te kennen, op andere basis hiertoe niet ongenegen
te zijn. De Maatschappij mocht echter niet vernemen -
niettegenstaande officieel aanzoek daartoe ­ op welke basis. _
Zoodra deze Regeering niet langer al haar aandacht zal is
, te wijden hebben aan het verbeteren der toestanden van
· Hollandsche IJzeren- of Nederlandsche Rijnspoorweg­
i maatschappij en zich ook weder het bestaan harer eigen
spoorwegen zal willen herinneren, zal zü onze Maatschappij bij
_ steeds bereid vinden tot overleg.
_. i) Lees 1899.
1
T