HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 39

JPEG (Deze pagina), 862.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

P
I 37
gl te doen als zeer zwak, verkeerende in den grootsten angst ‘
lj voor de zoo allergevaarlijkste en zoo <<wild» concurreerende
j Exploiratie-maatschappij.
‘ Hoeveel fabels systematisch uitgestrooid worden om deze
l opvatting te doen voet vatten in de publieke opinie, is "
niet te gelooven. .
De Exploitatie­maatschappij moet er onder! en om dat
resultaat te verkrügen zijn alle middelen goed, van af de
doleanties van beklagenswaardige koeien, die de vvreede
Exploitatie-maatschappij tegen haar zin pleizierreisjes laat
maken langs om- en bijpaden - tot aan de anonieme onver-
staanbare berichtjes toe , waarin niet bestaande <<graven van
I_ <<Gelder>> aan het hoofd staande van <<landbouw casi-
Q <<n0’s(?)» zich beklagen over het feit dat 2 >< 2 meer is `
* dan 2. j
l Hoe kinderachtig zulk eene tactiek moge wezen, zij
. gelukt volkomen. En zoo zal binnen een niet ver ver-
j vvijderd verschiet als belooning van al haar streven ten
nutte van het publiek, waarop het opstel des heeren J
vAN DER Gons juist zoozeer het licht (al is het niet altüd i
{ een zuiver licht) laat vallen, de <<rnachtige>> Exploitatie-
maatschappij zich voor goed gebannen zien uit Amsterdam,
ten zeerste getroiien worden in de ontwikkeling van haar
j net, en geheel overgeleverd aan de genade der twee <<zoo
i zwakke» maatschappijen de Nederlandsche Rijnspoorweg-
il en de Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij, die
· zich daarna volkomen zullen verstaan, ten koste der
, geslagen Exploitatie-maatschappij, en niet minder van het
publiek, zoodra de Nederlandsche Rijnspoorweg­maat­ l
ä schappij (evenals het nu reeds met de Hollandsche IJzeren l
Spoorwegmaatschappij het geval is) alle gevolgen harer i
l jeugdige zonden door de mildheid van den Staat zal zien
`H goed gemaakt.
l Tot de fabelen, uitgestrooid over de alles overheerschen l
Q willende <<wilde>> EXploitatie­maatschappij, behoort ook die
Q van haar <<onderbieding der vrachten» waarop de heer l
g vAN DER Gons zinspeelt. E
3 Ware de enquête iets anders geweest dan een optee-
l
•l
hi l