HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 38

JPEG (Deze pagina), 877.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

~ U
l ` P
«kan thans in het midden worden gelaten. Hetzij vol­~ ll
«doende er hier op te wijzen, dat er omstandigheden lj
«kunnen voorkomen, waaronder de Staat in het belang
«van het verkeer in de Spoorweg­exploitatie zoude moeten ‘
«ingrijpen. F
«Naar het oordeel der Commissie kan derhalve de exploi­
«tatie van het spoorwegnet aan de Exploitatie-, Hollandsche
«en Rijnspoorwegmaatschappijen toevertrouwd blijven ,
«mits de omvang van hare taak overeenkomstig de hier-
<<boven aangeduide beginselen worde geregeld, en zoolang
<<deze maatschappijen met elkander eene serieuse
«concurrentie blijven voeren en zich niet vereenigen
«om het spoorwegverkeer hier te lande te monopoliseerennv I,
Van af dat oogenblik dateert de concurrentie a outrance ,
die de drie groote Maatschappijen elkander aandoen. En ‘
nu kan men in de 2de Kamer - in tijdschriften enz. l
gemoedelüke beschouwingen houden over: «gezonde», l
over: «loyale>>, over: «ongezonde», over: «vernietigende», l
«bedaarde», <<wilde concurrentie», dit zijn allemaal:
Words! Words! Words.
` De spoorweg­enquête bezwoer de booze geesten op - ‘;`
en nu kan niemand hen meer bannen. Het denkbeeld der
<<trois grands réseaux>>, als eene navolging van Frankrijk,
kan hier geene toepassing vinden, omdat er geene enkele {
verdeeling der spoorwegen te maken is, waarbij concur­ tl
rentie zou ophouden, maar vooral omdat onze Spoorweg-
maatschappijtjes, allen te zamen niet zoo groot, als de ‘
kleinste der Fransche spoorwegen, zijn (zie bijlage lV) en _.
dus wat in Frankrijk opgaat, hier in het geheel niet van li
toepassing kan zijn. _‘
I De hopelooze verwarring in spoorwegbegrippen, waarvan l
de jongste discussie der 2de Kamer in zake Amersfoort- ,
Kesteren wederom zulke doorslaande bewijzen gaf , is dus E
in hooge mate door de spoorwegenquète bevorderd. l
En de laatste wrange vrucht zal daardoor Worden, l
. wat men er als conclusie reeds dadelijk van had verwacht.
De tactiek der andere l/laarschappijen is van af het
oogenblik der parlementaire uitspraak geweest, zich voor ä
el
xt