HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 36

JPEG (Deze pagina), 855.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

l

. 34
· · i
Het resultaat der enquête bewees dit dan ook volkomen. gl
Niettegenstaande het verleidelijke van een reisje naar ,
’s Hage op ’s lands kosten, washet aantal personen, die ll
zich vrijwillig aanboden om te getuigen, al zeer onbe­ lj
duidend. Niet veel gewichtiger waren de getuigenissen
van hen, die uitgenoodigd waren. De berg baarde dan
ook eenige muisjes - in plaats van «de Staatsexploitatie,»
waarvan zij naar sommiger meening, bepaald had moeten
zwanger zijn.
Een dezer muisjes heeft echter een zeer ongelukkig
staartje gehad. En dat is nl.: § 22 van het resumé der ‘
Commissie van enquête luidende:
<<Wanneer de exploitatie van het Nederlandsche Spoor- ,
· «wegnet op zoodanige wijze zal zijn verdeeld tusschen de ‘
<<drie bestaande groote maatschappijen, dat elke van haar g
«eene of meer verbindingen tusschen onze groote koop- j
<<steden en de grenzen in handen heeft, hetzij langs hare ir
«eigen lijnen, hetzij langs de lijnen van andere onderne- l
«mingen door middel van running-powers 1), dan mag men
<<vertrouwen, dat met goed gevolg aan de behoeften van y
«het verkeer voldaan en aan de concurrentie van het ‘
«buitenland, het hoofd geboden zal kunnen worden. Ieder W
«dezer maatschappijen zal dan een deel van het net exploi­ j
, «teeren, dat op zich zelf een goed samenhangend geheel Q
<<uitmaken en zich tot eene zelfstandige exploitatie leenen ‘ ’
<<zal. Aan geene van haar zal de noodige kracht ont-
<<breken, om zich in den eersten tijd de in het belang J
<<van het verkeer, vooral ook tegenover het buitenland ver-
<<eischte, opofferingen te kunnen getroosten. Tot dusver
«heeft de concurrentie, voor het internationaal verkeer ja
n l
wïw z
l 1) Dat de Tweede Kamer zelve niet zeer doordrongen is van de nood- L
zakelijkheid om de conclusiën der enquête commissie tot de hare te maken, _
bleek uit het votum uitgebracht in zake Amersfoort­Kesteren, waardoor ,
aan de Hollandsche Llzeren maatschappij, die lijn, die meer dan zes
millioen kostte, in pand werd gegeven, alleen om haar daardoor de ge-
legenheid te geven de Exploitatie-maatschappij voor goed uit de Kaapstad i
,* Amsterdam te honden. I