HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 33

JPEG (Deze pagina), 845.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

31
De heer vA.N DER GoEs zegt verder:
Eene bijzonderheid, kenschetsend het beheer der Maatschappij, verdient
ook hier vermelding.
De gelden toekomende. aan het Vernieuwingsfonds van den Weg der
· Staatsspoorwegen, worden op het Groothoek ingeschreven, voor zoover zij
niet dienen tot aankoop van voorwerpen bestemd om tot vernieuwing te
worden gebezigd.
t De belegde gelden brengen dus 4 pOt. rente op, zoodat de eisch van
j een goed beheer medebrengt niet meer te besteden tot aankoop van
materialen dan noodig is , om behoorlijk in den dienst te kunnen voorzien.
Op ultimo December 1883 was voor eene waarde van f 1.546.000 aan
V materialen aanwezig, waarvan voor een bedrag van f 1.267.000 in den
` loop van 1884; werd verbruikt, zoodat er nog voor eene waarde van
f 280.000 overbleef; dit zou men meenen dat ruim voldoende was, daar
­ bij de tegenwoordige slapte in de industrie, men de bovenbouw­materialen V
om zoo te zeggen kan geleverd kingen, tegen den dag waarop ze moeten
verwerkt worden, zoodat het hebben van grooten voorraad niet noodig is.
Desniettegenstaande is de Maatschappij haren voorraad blijven aanvullen,
totdat die op 31 December 1884 f 1.602.000 bedroeg.
Neemt men nu aan, dat hierdoor slechts één millioen te veel in mate-
‘ rialen en te weinig op het Groothoek is vastgezet, dan is daardoor toch
_ f 40.000 aan rente verloren.
Wanneer de Maatschappij werkelijk zoo slordig beheerd
had, als de heer VAN DER GoEs aangeeft, zoo zou dit zeer
afkeurenswaard zijn.
Wel zou de Maatschappij zich nog kunnen beroepen op
het feit, zij het beheer van dit fonds moet uitoefenen,
krachtens een, door de Regeering vastgesteld, reglement
i j met al den noodeloozen omslag, het tijdverlies en de
1 schadelijke gevolgen daaraan verbonden '). Maar de zaak
` is nog eenvoudiger te verklaren. De heer VAN DER GoEs
') In October 1888 stelde de Maatschappij den Minister voor, zoowel .
, voor de uitbreidingswerken (4:000 ton), als voor het vernieuwingsfonds
(10,200 ton), een leveringscontract te sluiten op langen termijn tegen
lagen prijs. De Regeering keurt dit niet goed. Nu moet openbare aan- 1
r besteding volgen. Het goedkeuren van bestek enz. heeft zooveel`tijdver­
lies ten gevolge, dat het staal dat in October aangeboden werd voor f62
de ton, nu kostte _/'73.G5, verschil ten nadeele van schatkist en fonds l '/2
ton gouds.