HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 32

JPEG (Deze pagina), 863.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

30
steek te laten. Ik hoop dat nu deze post in de oogen
van den, met de Maatschappij Zeeland zoo bevrienden, heer
VAN DER GoEs zal genade vinden. Voeg daarbij f 3,000 '
voor het jaarlüksch honorarium van rechtsgeleerde advi-
seurs der Maatschappij. ‘
In 1881 bedroegen de algemeene kosten van Weg en
VVerken f 31,500 thans f 46,000. Wannee1‘ de heer VAN {
DER Gons boven de sommen wil nazien, door den Staat
voor uitbreidingswerken besteed - hoofdzakelijk door de
Maatschappü uitgevoerd, dan zal het hem niet bevreemden
voor de plannen van het dubbel spoor- brugverbreedin­ .
gen, stationsverbouwingen enz. ingenieurs noodig waren. `
En deze moet de Maatschappij betalen.
‘ De controle kost meer. En steeds meer. Dit bewijst u
alleen - treurige ervaring ook elders bijv. bij de Leidsche
tram opgedaan ~ dat de hooggeroemde Nederlandsche
eerlijkheid in het laatste vaatje Nederlandsche zuivere
boter voorloopig is bijgezet. j
De vergelüking der stationskosten gaat al daarom niet A
op, omdat de <<gemeenschappelijke» stations afzonderlijk ‘
geboekt worden, en door de overname van den Nederl.
Zuid­Oosterspoorweg, Tilburg, Bosch en Nijmegen geheel
of gedeeltelijk ophielden gemeenschappelijk te zijn, enz.
waardoor alle overzicht is weggenomen.
1 De uitgaven van Handelszaken, in 1881 tegenover 1884,
stegen met slechts f 5,000. De aanzienlüke stijging, tegen- _
j over 1879, zit in de invoering van een premiestelsel als .
belooning der agenten, voor de ontwikkeling van het _*
verkeer. En natuurlijk ook in het vast tractement dat
enkele agenten krijgen. Deze uitgaat zal zeer zeker niet ‘
` onder de inproductieve gerekend worden. Dat de ont-
vangsten der Maatschappij niet meerder geleden hebben,
onder de zeer ongunstige omstandigheden der laatste jaren, .
danken wij zeer zeker aan de maatregelen, genomen om
. het publiek, op alle mogelijke wijzen, op de hoogte der j
- spoorwegtarieven en der gelegenheden tot vervoer per
spoorweg, te brengen.