HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 31

JPEG (Deze pagina), 857.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

l"
ä
9,0
29
Vandaar dat ­ hetzü nogmaals herhaald - immer
A alle vergelijkingen met gemiddelde cijfers, zoo volkomen
waardeloos zijn.
. , Vervolg van het betoog des heeren vAN DER GoEs:
Niet minder dan bij de Holl. Uzeren Spoorweg Maatschappij heeft de
j Exploitatie-Maatschappij de meeste andere uitgaven opgevoerd in veel
' sterker verhouding dan het spoorwegnet zich heeft uitgebreid., of de ont-
vangsten zün toegenomen, zijnde ongeveer 35 pGt.
. Vele der voornaamste posten van uitgaaf stegen met 50 pCt.
Verscheidene nog meer.
Zoo vinden wh de algemeene kosten van f 58.000 op f 151.000 ge-
klommen; karakteristiek daaronder is het hoofd [/l?rocesl<osten" dat van
· f' 1.000 op f 11.000 komt. _
Dienst van Weg en Werken. Centraalbureau van f 23.000 op f 16.000,
dus verdubbeld.
Dienst der Controle. Centraalbureau en op de lijnen, van f' 66.000
op f' 110.000.
V A De kosten van het personeel der stations stegen met '70 pCt.
` De dienst van Handelszaken op de lijnen kwam van f` 29.000 op f 89.000
V, en is dus bijna verdriedubbeld.
; In 1881 bedroegen de <<Algenieene kosten>> f 92,000.
In 1884 f 151,000. De vermeerdering vindt hoofdzakelijk
§ hare verklaring in de assurantie tegen brandschade van
de gebouwen. In 1881 was dit nog geen f 3000. In 1884
j f 36,000. De Maatschappij, de geheele risico voor brand »
. ' niet op de reservefondsen durvende overbrengen, stelde
j der Regeering voor te assureeren, en de premie ten laste
van die reservefondsen te brengen, zooals rationeel zou
zijn bij eene dergelijke re-assurantie. De Regeering weigerde.
¥ De proces­kosten, die den heer vAN DER GoEs zoo intri-
‘j$ geeren, en waarop hij de aandacht vestigt, waarschijnlijk
om een bewüs te geven van <<de lastigheid» der Maat­ i
ii schappij, had de Maatschappij zich voor f 9,000 ook wel kun- "
nen besparen, nl. wanneer zij de Stoomvaart-Maatschappij
. Zeeland alleen had laten opkomen in het aan de London V
‘" _i Chatham Dover Spoorweg-maatschappij aangedane proces.
in zake de verbrande pier te Queenborough. Doch de Maat-
schappü vond het loyaler haren bondgenoot niet in den
.·,