HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 29

JPEG (Deze pagina), 897.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

[ ­
er
8 ` 27
verschijnsel dat hij aangeeft. Doch, dat vindt zijne ver-
klaring in eenige overeenkomsten met aansluitende maat-
schappüen, die ik bij mijn optreden vond, en die den ‘
heer vAN DER GoEs zeer bekend zün, aangezien hij
ç het was, die ze negotiëerde toen hij bij de Maat-
*` schappij was.
j In het proces­verbaal van het verhandelde met de
" Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij op 8 Sept.
1874, waarbij de heer vAN DER GoEs de onderhandelaar
i onzer Maatschappij was, voor wat de Mouvementszaken , en
., wijlen de heer J. J. ENGERJNGR, voor wat de meer admi-
. nistratieve zaken betreft, vindt men:
S «ln omgekeerde richting zal een gedeelte van de treinen
, «der Staatsspoorwegen van het station Utrecht (Maliebaan)
I <<afrijden, door de locomotieven van den Oosterspoorweg
«aan de Lunetten worden gebracht en aldaar vereenigd p
<<met het gedeelte der treinen, komende van station Utrecht j
, «N. R. S.
« «Deze bepaling geldt voor alle treinen, die op de dienst-
T «regeling van de Staatsspoorwegen voorkomen, zelfs dan,
«wanneer die aan het station Utrecht (Maliebaan) geene
<<aansluiting hebben aan treinen van den Oosterspoorweg.
_ ' << De gedeelten trein van S.S. zullen doorloopen naar en
« van Amsterdam en voldoende ruimte aanbieden om
«a11e reizigers zonder overstappen te laten doorgaan
,_ . «in beide richtingen.» j
De Overeenkomst regelende het vervoer van personen en
goederen over de lijnen van de Nederlandsche Rzjn- en
Staatsspoorweg­maatschappzjen van 22 Juni 1871, destijds j
W een der lievelings-denkbeelden van den heer vAN DER GoEs, J
bevatte het fameuse artikel 8:
«Partüen verzekeren elkander dezelfde rechten en ge- J
<<riefelijkheden in het verkeer, als door haar in gelijke l
mmstandigheden aan andere spoorwegondernemingen .
Q <<zullen toegestaan worden.» '
` Alsof dit niet voldoende ware, om schier onoplosbare
, tegenstrüdige .eischen door de Hollandsche IJzeren Spoor-
Weg-maatschappij en de Nederlandsche Rijn Spoorweg- _
W 1