HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 27

JPEG (Deze pagina), 910.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

· 25
den te vervoeren last en van den afstand waarover die
last vervoerd moet worden.
Wü blijven deze laatste meening als de juiste beschouwen. ·
In 1879 bedroeg het aantal tonkilometers op onze
,,, lijnen in ronde cijfers 126 millioen, in 1884 daarentegen
'« 261 millioen, dus eene vermeerdering van 107 pCt. Eene ·
i verdubbeling van het aantal treinkilometers ten dienste
¥ van het goederenvervoer, zou derhalve alleszins gerecht-
‘ vaardigd zijn geweest. Zij werd echter niet bereikt. BQ
i zijne beschouwingen verzuimt de heer VAN DER GoEs
, · namelijk rekening te houden metde gemengde treinen,
die ook ten dienste van het goederenvervoer staan.
_, Deze in aanmerking nemende blijkt, dat in de laatste
{ vijf jaren, bij eene vermeerdering van het vervoer met
‘ _ 107 pCt. , de toename van het aantal treinkilometers, be- .
· stemd voor goederenvervoer, slechts ongeveer 50 pCt.
bedroeg. Hier moet nog opgemerkt worden, dat in 1881 l
j het aantal treinkilometers ten dienste van het goederen-
vervoer, bij eene vermeerdering van vervoer tegenover
€` 1879 van 53 pCt., reeds met bijna 30 pGt. was toegeno­ l
men, terwijl in de laatste drie jaren, bij eene toename ,
van het aantal tonkilometers met 35 pCt., het cijfer van l
1881 slechts met 15 pCt. werd overschreden. Juist is,
dat - zelfs wanneer men het gewicht der voertuigen,
waarop de goederen vervoerd worden (dikwerf overschrüdt
dit het gewicht der vervoerde goederen), en dat der
6 ledige wagens, welke in de meeste treinen vervoerd A i
moeten worden, in aanmerking neemt - de trekkracht
der locomotief niet altüd ten volle benuttigd wordt, doch j
dit is het gevolg van den aard van het verkeer op ons
u net. BQ raadpleging van staat L. Il van het jaarverslag der _
_ Maatschappij blükt toch, dat bijna op alle sectiën het
vervoer in de eene richting veel meer bedraagt dan in j
de andere. Dikwerf moet het derhalve voorkomen dat in
de eene richting de volle trekkracht benuttigd wordt, [ 1
P terwijl in de andere richting de trein slechts ledige wagens i
vervoert; van daar het betrekkelijk lage cijfer van het
gemiddeld aantal vervoerde tonnen per treinkilometer,
•v" I