HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 26

JPEG (Deze pagina), 837.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

wT"""" ''`’ ";;`___;_;__;_;;___,Q_Q_' fQ,`;Q__Q;;,.`I_QI,,, Y. W,. 'Q_ _,,_, ._,. 1,,.,.,.....r.....,. ,l.,...-~.,.·..-.-«W .... .­«....­­»­w..,»­.=­,..­ »­­~­·»­­-­·-·~«­­·-- -­·­­­·-·­-~­·«-~·~·­··--··­··~········­~··‘··*‘·"·""‘·‘ ···*·‘···*··"‘·"""‘*··"·*­···­·"">··*"""""
le, 24 ·
poging gedaan, met name op stiZsmcmde­ (Groningen-
i‘ Leeuwarden), of tot toen geheel onvruohtbare lijnen (Al-
i melo-­Zwolle), door meerdere reisgelegenheid, tot meerder
reizen te nopen.
Want - moet de Maatschappij hare breede opvatting Q,
, van zaken vaarwel zeggen , dan geeft eene inkrimping van
i dienst van een paar treintjes, hier of daar, niets. Zal t
> men de opbrengst per treinkilometer van f 1.25, nader *
[ tot de twee gulden veertig cents van den heer VAN DER ‘
T GOES brengen, zoo zal er natuurlijk zeer aanzienlijk moe- i
ten besnoeid worden. s a ·
De hoofdvraag is: <<vindt de opvatting van zaken tot
I <<dusverre door de Exploitatie-Maatschappij gevolgd, bijval
’” «bij Regeering, publieke opinie en ’s lands vertegenwoor-
«digers, zoo ja- dan is het haar plicht, vol te houden, ‘ _
' «en dan mag men zich vleien, dat ook de aandeelhouders ·
ij «der Maatschappij zich hiermede zullen vereenigen - an-
«ders - dan is het oogenblik ook daar, om zich niet lan-
1 . «ger‘ groote inspanning en geldelüken last te getroosten,
«waar niemand dank voor weet.» F`
1 Vervolg van des heeren VAN DER GoEs’ betoog:
Nog erger is het met den goederendienst gesteld. ln vijf jaren tijd is
h het aantal kilometers daarvoor afgelegd verdubbeld , o1n eene meerdere
ontvangst van goederen en vee te verkrijgen van slechts 35 pGt._ en zulks
g zonder, dat het bereiken van de grens van het trekvermogen der locomo- -
tieven daartoe eenige aanleiding kon geven, immers de goederentreinen
vervoerden gemiddeld nog geen 100 ton! '
1. Het is zeker voor het eerst dat de theorie verkondigd u
[ wordt, dat het benoodigd aantal goederentreinen afhangt
van de opbrengst der vervoerde goederen; deze theorie _
Q zou tot de conclusie leiden, dat er voor het vervoer van
? 10 ton bestelgoed over 25 kilometer meer treinen noodig
zouden zijn, dan b.v. voor het vervoer van 100 ton steen-
‘ kolen over b.v. 50 kilometerll
1 Tot nu toe is men dan ook van meening geweest, dat
j het aantal benoodigde treinkilometers afhankelijk is van
l r"
i