HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 24

JPEG (Deze pagina), 880.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

i a
i qu
J 22
i dit niet minder dan 260 snellrein-kilometers per dag meer
.' noodig maakte.
l Hier moet opgemerkt worden, dat het verlangen der
Begeering veel verder strekte, dan de wensch, uitgedrukt
door de enquête­commissie: gg
, «De meerderheid der Commissie meent er derhalve op
{ «'te mogen aandringen, dat in het vervolg, bij de regeling
. «van den loop der personentreinen, als beginsel gelde, dat l
l «het publiek, tusschen de hootdstations en het midden J
<<des lands, in beide richtingen, op één dag heen en terug l
«kunne reizen.»
l De minderheid vond dien eisch overdreven. Bovendien f
i was de Commissie niet zeer gelukkig in haar bewysgronden
t voor de noodzakelijkheid van haar verlangen. Zij baseerde Y
zich hierop:
C «ln de enquête wordt medegedeeld, hoe eene te Breda i
l «gevestigde fabriek, tengevolge van een gelukkige regeling
4 «van den dienst, tusschen die plaats en Noord-Holland,
«in dat gewest een vrij belangrijk débouché kon ver- i
i «krijgen, dat gevaar loopt weder te niet te gaan, sedert
<<de eerste trein van Breda naar Amsterdam is opgeheven.>>
Wat was de zaak? Een fabriekje te Breda werkende
. met, ik meen, een honderd man, had een tüdelijk werk,
{ ik geloof te Zaandam. Dus lieist 146 kilometer van Breda.
1 Een vroege trein was zeer aangenaam voor de heeren
eigenaars van die fabriek, of hunne opzichters, om van tijd _
tot tijd eens te Zaandam te gaan kijken. Daarvoor ver- . _
. zochten zij: het behoud van een vroegen trein, die overi-
gens niets gaf
Q Zij weten dit, door een adres uit Breda, te laten
‘ ondersteunen - de gewone truc in al dergelijke omstandig-
, heden. Weigert de Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
Q spoorwegen? Wel neen - doch zij vraagt eene uiterst ,
lage garantie van opbrengst, voor één vroegen trein per I
l week. En nu was er natuurlijk niemand meer te vindenll ,
i l En zoo is het altijd. Kans loopen geld te verliezen? Wel
,l ` daartoe zijn juist de spoorwegen - met name de Staats-
spoorwegen - aangewezen!
i ·
il . . g I