HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 21

JPEG (Deze pagina), 878.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

l
jl
E 19
f 0.87 per kilometer is gedaald. Wanneer men nu weet, dat tal van
treinen voor het internationaal verkeer, of op die gedeelten waar een sterk
locaal verkeer is, f 3 en soms meer, per kilometer opbrengen, dan is de ‘
onderstelling niet gewaagd, dat er vele andere treinen zijn, waaraan het
­; publiek zoo weinig behoefte heeft, dat de kosten van trekkracht en personeel
xp niet eens worden gedekt. Eene oordeelkundige inkrimping zou de kosten
E aanzienlijk doen dalen, zonder het verkeer te schaden.
'1`ot mün leedwezen moet ik den heer VAN DER Gons
` eene illusie benemen. Slechts één goed bezette ochtend-
i, trein, voor het Engelsch verkeer, brengt, tusschen
ij Vlissingen en Roosendaal f 3.- per trein­kilometer op,
It en deze opbrengst koopt de Exploitatie-maatschappij -
hetzij in ’t voorbijgaan opgemerkt - door zeer hooge '
,Y.­ exploitatiekosten aan personeel, tractie, rollend materieel enz.
. «dat er vele andere treinen zijn waaraan het publiek
<<zoo weinig behoefte heeft, dat de kosten van lre/clcracht
«en personeel niet eens worden gedekt>> -- is slechts al
4 te waar.
Doch zeer onbillijk is het, der Maatschappij hiervan een
_;_ verwijt te maken. Deze tracht juist door het invoeren
van locdcll-exploitatie, aan dezen ellendigen toestand te ont-
komen, zonder het verkeer te schaden.
Maar deze zaak is bovendien zeer ingewikkeld, door eene j
{ ingeslopene verkeerde interpretatie der overeenkomst van
Mei 1876, art. 14 '). j
lnplaats van eene oordeelkundige verdeeling van de (8
. l - maal het aantal kilometers Staatsspoorvveglijnen) trein- j
l kilometers over de verschillende sectiën, in verhouding J
hunner belangrijkheid van vervoer, stelde de Regeering
I) Dit artikel luidt: lr
/ll-Iet aantal der dagelijksehe treinen bestemd om, hetzij reizigers alleen,
_ uhetzij reizigers en goederen te vervoeren, wordt aanvankelijk bepaald op
f rvier in elke richting. 4
~Deze bepaling wordt aldus verstaan, dat het gemiddelde aantal kilo- l
umeters per dag, door personen- of door gemengde treinen, over al de y
l·Staatsspoorwegen doorloopen, gelijk moet zijn aan achtmaal het aantal j
4 vkilometers, dat voor het vervoer is opengesteld.
l ««l)e Maatschappij heeft de bevoegdheid een dier treinen als sneltrein, I
‘ nsamengesteld uit rijtuigen der le en 2e klasse, te laten loopen.’" {
ll
l