HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 20

JPEG (Deze pagina), 887.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

I
Q
18
Bovendien: is eene hooge opbrengst per treinkilometer,
een maatstaf van goed beheer en goede dividenden?
Men vindt hierachter (bijlage III) een staat, aangevende
voor de Ned. Rijnspoorwegmaatschappü, de Holl. IJzeren I
Spoorwegmaatschappij, de Staatsspoorwegen en de Ned.
Centraal Spoorwegmaatschappij, de opbrengst per trein-
kilometer over verschillende jaren, de uitgaaf en het batig
saldo per treinkilometer en tevens het dividend. «
Al spoedig ziet men dat gelglce opbrengsten volstrekt geen ‘
gelijke dividenden geven. Bijv. de Ned. Rünspoorweg- ,ï
maatschappij had in 1856 en in 1883 gelijke opbrengst
per treinkilometer. Het dividend was echter in 1856 J
2 pCt., in 1883 6 pCt. _
Idem S.S., de jaren 1870 vergeleken met 1883. In beide "`
jaren was de opbrengst per treinkilorneter f 1.357. Het 1
dividend gaf echter een verschil van een halt procent. De p
Hollandsche IJzeren Spoorweginaatsehappij had in 1860 als 4
ontvangst per treinkilometer het clabluele van die in 1883.
En toch was het dividend in 1860 slechts 5 pCt., in 1883 V
niet minder dan 8 pCt.
Vooreerst hangen de dividenden, of de resultaten der J
' onderneming, nog van vele andere omstandigheden af,
dan alleen van de opbrengst per treinkilometer. Doch ,
iedereen zal trouwens begrijpen, dat het aankomt op hot L
batig saldo per treinkilometer ­- niet op de opbrengst
alleen.
En nu zal dit staatje verder doen zien, dat het grootste batig ‘ ‘ ,'
saldo, niet altijd verkregen wordt door de hoogste ontvangst. {
En aangezien lagere ontvangst meestal wijst op een oer-
groot aantal tretnlcilometers, en dus het batig saldo per Z.
treinkilorneter een grooterea vermenigvuldiger krijgt, om i
het totaal batig slot der exploitatierekening aan te geven ­-
blijkt - dat alle redeneeringen gebaseerd op het cijfer
van opbrengst alleen, zeer weinig waarde hebbend
De heer vAN DER Goes zegt:
E Meer dan bij de Hollandsche Uzeren Spoorwegxnaatselizippij is het aantal
personentreinen buiten verhouding tot het verkeer uitgebreid, vooral in
_ de twee laatste jaren, zoodat de gemiddelde opbrengst daarvan tot op ·