HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 19

JPEG (Deze pagina), 882.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

I
j .

17
‘ Dus zijn de eerste banen, in de wetenschap der spoor-
t wegexploitatie, zooveel achterlijker, de laatsten zooveel be-
kwamer, dan de Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen?
l Eene dergelijke conclusie te willen trekken, zou te dwaas
gi zün om van te spreken.
` Men moet alle omstandigheden kennen, welke op de
, ‘ exploitatie invloed hebben, tracé van de lijnen, hellingen,
¤ krommingen, wettelüke voorschriften omtrent bewaking,
2 seinwezen, aantal verplichte treinen, enz.
Er is nog meer. De heer VAN DER GoEs zegt later in zijn
opstel dat de bepaling: uit het vernieuwingsfonds van het
rollend materiëel, mag alleen de vervanging van eene ge- ·
in heele machine, van een geheel rijtuig enz. betaald wor~
i den en niet ook die der groote onderdeelen als vuurkis­
ten, cylinders, ketels enz., eene fout is.
j n Volkomen juist, - maar daar in Duitschland die partiëele,
zeer belangrüke vernieuwingen, met tot de exploitatiekos-
j r ten gebracht worden, bij ons daarentegen wel, is alweder
alle vergelüking van exploitatiekosten onmogelijk.
l ' Nu zijn in de jaren 1883 en 1884, in de machines der
. Maatschappijen, aangebracht, voor vuurkasten en cylinders,
, alleen aan materialen: voor i f 130,000.
{ Bij de Exploitatie­maatschappü worden de nieuwe rails,
ij dwarsliggers, enz. verstrekt uit een vernieuwingsfonds.
Doch de zeer aanzienlijke bedragen aan drbeidsloon, een
j I ‘ gevolg der vervanging van oude door nieuwe voorwerpen,
j moeten bij de Exploitatie-maatschappij ten laste der ex-
j h ploitatie gebracht worden.
j Wat de weg betreft, zoo is het vreemd, dat bovenstaande
i verklaring van belangrijke toename van uitgaven den heer
” la VAN DER Goris is ontsnapt. Uit de 21m pagina van zijn
' betoog blijkt toch, dat het feit der zeer belangrüke ver-
· nieuwingen van den weg, hem niet ontging. HQ haalt
daar nl. aan, de bedragen der in voorraad liggende ver-
,» nieuvvingsmaterialen, doch alleen - om er een nieuw
;' verwijt uit te putten, tegen het beheer der Maatschappij,
l , ` waarover later meer. ‘
2
. ç,