HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 18

JPEG (Deze pagina), 759.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

l
i 16 `
ln 1883/1884 was de opbrengst van alle de Duitsche .
1 banen gemiddeld .......... 28,237 mark
1 Bij ons in 1883 . . f 9,274
en in 1884 . . >> 8,805 ’1
of wel gemiddeld ......... 15,320 mark ,’
De gemiddelde exploitatiekosten bedroegen in Duitsch­ `
‘ land, over al die banen in 1883/1.884, 48 90. , ·
` Bij ons in 1883 . . 52,6 % ,
in 1884 . . 55, % g
en gemiddeld 1883/1884 . . 53,77 90
A De duitsche banen exploiteerden dus:
g 1882/1883, 5 % goedkooper, doch bü eene gemiddelde·
l meerdere opbrengst per kilometer, boven onze maat- in
< schappij van 69 %, ‘
in 1883/1884 5,77 °/O goedkooper, doch bij eene ge-
middelde meerdere opbrengst, boven onze Maatschappij, ,
per kilometer van bijna 84 °/0.
Mocht men uit dergelijke becijferingen conclusiën trek­ ” i
ken, dan zouden vvij kunnen opmerken, dat de duitsohe
j banen bij eene stijging van ontvangst per kilometer: h °
l 1883/1884 = 28,237 mark ·
l' 1882/1883 = 27,300 mark i
van . . . 937 mark ,1
toch 2 0/,, duurder exploiteerden, terwijl bij ons 2.67 "/O
, duurder exploitatie ook verklaring vindt J I ‘
1883/1884 = 15,320 i
I -1882/1883 = 16,330
` , in . . . 1,010 mark 1,
per kilometer daling van ontvangst! t
Doch de Waarheid- is, dat dergelijke redeneeringen ­ ,|
niet de allergeringste waarde. hebben. Een hierachter ’_
voorkomend staatje, (bijlage II) geeft een aantal banen
aan, waaronder er zijn, die bij belangrijk hooger ontvangst j
· per kilometer, duurder exploiteerden dan de Staatsspoor­ F,
. wegen en daarentegen andere, die bij ongeveer gelijke .
L· ontvangsten, goed/cooper exploiteerden enz.
» C
l
*2.