HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 15

JPEG (Deze pagina), 875.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

c
l is
j De heer VAN DER GoES vervolgt:
· Die verwachting werd, wat de ontvangsten betreft, niet beschaamd;.
i van f 8,625 per kilometer in 1879 stegen die zelfs tot f 9,551 in 1882,
I om daarna terug te loopen op f 8,805 in 1884. Maar de uitgaven, in
'¢` gi stede van te verminderen of althans stationnair te blijven, stegen aan-
‘ houdend van f 4,078 per kilometer in 1879 tot f 4,842 in 1884, zoodat
j de exploitatie­coëiiEicient van 47 op 55 pCt. is geklommen!
j In 1881 waren de ontvangsten per kilometer f 9,070..
j In 1884 f 8,805.
_ De uitgaven waren in 1881 f 4.459 in 1884 f 4.842.
E De exploitatie-uitgaven stegen dus: van 49 O/0 tot 55 °/U,.
E Het tegendeel zou meer verbazing gewekt hebben. De
nieuwe lijnen (hierboven werd het reeds aangehaald) worden
{ door den heer VAN DER GOES erkend «slechts even de
j «exploitatiekosten te zullen dekken.>> Sedert wanneer zou ,
het gemiddelde van 1117 kilometer ad 49 °/0, 66 kilometers
1 neem aan ad 50 O/O, 42 ad 60 O/O, en de rest der vermeer-
[ dering ad 100 °/O, zijn 1374 kilometers ad minder dan 49 0/O? f
- 4 ,,1 De heer VAN DER GOES gaat Voort:
Ook hier richten wij de oogen het eerst naar de cijfers der afgelegde
V trein­kilometers, en dan worden wij alleronaangenaamst getroffen door
1 daarin eene vermeerdering van 71 pCt. op te merken, terwijl de totale ·,
ontvangsten slechts met 36 pCt. aangroeiden, zoodat de bruto­opbrengst
i per treinkilometer ten slotte op f 1,20 is gedaald, een cijfer dat bij L
iederen spoorwegman soortgelijken indruk te weeg brengt als een prijs
-·='. , van f 7 per pikol bij den Indischen suikerfabriekant, of van f 0,20 voor
de koffie bij den Minister van Finantiën.
l ‘De heer VAN DER GOES heeft, onder den invloed eener
zeer merkbare preoceupatie bij het schrijven van het opstel, 1
geheel over het hoofd gezien, dat zoowel de Hollandsche
· IJzeren spoorweg­maatschappij als de Exploitatie-maat- ‘
. schappij , sedert 1881, een belangrijk aantal tminmen
Q hebben laten loopen. De heer VAN HASSELT, administra- 1
1 teur der Hollandsche IJ zeren Spoorweg-Maatschappij, merkte
j . hem dat reeds op in zijn «open brief.>> -
ij 1 De laatste door den heer VAN DER GOES bij onze Maat-A
§ schappij ontworpen dienstregeling bood - behalve nog
; de markt of faoultieve treinen - aan, clctgelylrs:
i .
wi ·,