HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 14

JPEG (Deze pagina), 822.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

l c
12
1
j tatie-maatschappij was, en even hard de toen reeds zeer i
G uitgebreide treinenregeling vcrdedigcle, als hij ze thans
‘ aanvalt. i `
Vervolg van des heeren VAN DER Gons betoog: j
In dit vijfjarig tijdvak is echter de uitgestrektheid van het net niet ' jy
onveranderd gebleven; door het in exploitatie nemen van verschillende
door den Staat of aangelegde of gekochte spoorwegen en van den Neder- l
landschen Zuid­O0sterspoorweg, steeg het aantal. kilometers door de Maat- {
schappij beheerd van 1025 tot 1374 kilometers, of met 34 pCt. j
l
Einde 1881 was het aantal der door de Maatschappij .
beheerde kilometers 1117.
In 1884 1374 kilometers. ë
Dus toename 23 °/O.
Q
De heer VAN naa GoEs zegt verder: l
Over het geheel werd daardoor de toestand der onderneming eer beter j
_, dan slechter: onder de nieuwe lijnen bevonden zich o. a._ de secties
Roosendaal-Breda en Zevenbergen-Esschen, met een geheel ontwikkeld { `_
V verkeer, en die daarenboven de lang en vurig gewenschte aansluiting der
j' Zeeuwsche lijn met het Zuidernet verwezenlijkten; de lijnen Geldermalsen- ,
M Elst en Nijmegen­Venlo, die als verbinding van het Noordernet met Y
G het Zuidernet eenige beteekenis hadden, terwijl, wat de overige lijnen
aan bruto­opbrengsten minder opbrachten , werd opgewogen door de minder
kostbare exploitatie die zij vereischten en door de voeding die zij aan de G
bestaande zouden geven. Het was dus te verwachten dat die uitbreiding
. op de gemiddelde ontvangsten geen nadeeligen, op de uitgaven een '"‘·‘ «
j gunstigen invloed zouden hebben, terwijl in ieder geval de algemeene
kosten over zooveel grooter aantal kilometers zich verdeelende, in ver- l
houding lager moesten worden.
Uit de hierboven gegeven loecijfering blijkt, dat de heer
van der Goes wel wat optimistisch is. Wanneer bij elf-
honderd redelijke kilometers komen 257 nieuwe, waar- Y
onder slechts 66 goede (de Ned. Zuid-Oosterspoorweg) 42
middelmatige (Geldermalsen-Elst) en de overige be- `
- paald slechte (Venlo-Nijmegen, Almelo-Zwolle, Sneek- l { je
Leeuwarden, Groningen-Delfzijl)., zoo zoude het eene g `
‘ verrassing zijn, als het eindresultaat verbeterde.
_; l
ri »
r