HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 13

JPEG (Deze pagina), 827.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

· l
i
’1’1 _
En het gevolg is, dat de Exploitatiemaatschappij thans V
reeds heeft één derde van hare Staatsspoorweglijnen, waar-
van de exploitatie haar een beduidend verlies oplevert. I ,
Bovendien wachten haar nog de lijnen Sneek­Stavoren, •
lang 37 kilometer en ’s Hertogenbosch-­-Zwaluwe, lang 47 `
· ‘ kilometer, die nog slechter opbrengsten beloven zelfs dan
de boven aangehaalde 196 kilometer. `
Indien de heer VAN DER GOES op de 17dG pagina van
zijn opstel dan ook zijne groote ontsteltenis te kennen E
. geeft, over den achteruitgang van de netto winst der onder- `
neming, dan is het alleen die verwondering, welke ver- ”
i wondering moet wekken. _ -
Het onde net der maatschappij onderging natuurlijk de ‘
gevolgen van het algemeen malaise. Alle spoorwegen j
gingen achteruit. Hoe, wil de heer vAN DER GOES dat de .
Staatsspoorwegen alleen uitzondering zouden maken? ,
Het nieuwe net is, zooals boven blijkt, grootendeels .
een gevaar, geen steun. 1
` V Deden wij boven reeds zien, dat de alarmeerende cijfers ,
. van den heer VAN DER GoEs, voor een deel onjuist, voor `
I een deel slechts al te gemakkelijk te verklaren zijn, zoo jj
ii willen wij nu zijn betoog nog wat meer op den voet volgen. l
De heer vAN DER GOES zegt pag. 18: . E
`_ Zij (de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen) is op dit
E oogenblik in een gansch niet benijdenswaardigen toestand gekomen.
Verder luidt zijn betoog:
Wij zullen, om dit nader toe te lichten, wederom vergelijken de jaren V ·
1879 en 1884r. Even als bij de Hollandsche Spoorwegmmtschappij,
‘ moeten wij de exploitatie van het geheel tot voorwerp van onze beschou-
wingen maken, omdat ook hier van de onderdeelen geene afzonderlijke · j
rekeningen bestaan, en overigens, gelijk gezegd, de Staat evenzeer bij
de financieele resultaten der particuliere lijnen is betrokken.
Ons antwoord is:
Wij zullen ons in onze vergelijkingen liever beroepen
V op het jaar 188*1, n.l. het laatste jaar, waarop de heer
vA.N DER GOES nog chef van het Mouvement bij de Exploi-
.3